Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Din lön - ersättning för arbete

Lön är ersättning för utfört arbete men också ett uttryck för uppskattning. Din lön ska spegla din utbildning, din erfarenhet, dina arbetsuppgifter, och resultatet av ditt arbete.
Lönenivån påverkas av olika faktorer, som ansvarsnivå, svårighetsgrad och befogenheter. Din egen arbetsprestation påverkar också lönenivån.
Andra faktorer som spelar in är löneläget för yrkesgruppen som
helhet och löneläget i församlingen och stiftet.

De flesta i kyrkan är djupt engagerade i sina arbeten. De arbetar med kyrkliga uppgifter för att de tycker det är viktigt och intressant. Därför har de också
skaffat sig en lång akademisk utbildning.
För att göra ett bra jobb behövs intressanta arbetsuppgifter och en god lön.
En lön som upplevs som för låg begränsar entusiasmen och leder ofta till
ett sämre arbetsresultat.

Kyrkans Akademikerförbund tecknar centralt löneavtal på Svenska kyrkans avtalsområde. Avtalet visar hur parterna ser på kriterierna för lönesättning.

 • Lönen ska vara individuell och differentierad.
 • Lönen ska bestämmas utifrån befattningens ansvarsnivå,
  svårighetsgrad och befogenheter.
 • Lönen ska bestämmas utifrån arbetstagarens prestation och skicklighet.
 • Lönen ska bestämmas utifrån arbetstagarens bidrag till verksamhets-förbättringar.
 • Samma lönesättningsprinciper ska gälla för kvinnor och män liksom
  för yngre och äldre arbetstagare.

 • Grundlön som är den fasta månadslönen.
 • Rörliga tillägg för arbete på obekväm arbetstid, förskjuten arbetstid,
  färdtid, beredskap samt lägerersättning.
 • Kompensation för övertidsarbete eller fyllnadslön.
 • Eventuella fasta tillägg, t. ex för komminister som har gjort en enskild överenskommelse om oreglerad arbetstid. (Se länk till höger.)
 • Under semester utbetalas semesterlön (som är den fasta lönen) samt semesterdagstillägg.

Senast ändrad 2018-01-15
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218