Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Föräldraledighet

Enligt föräldraledighetslagen du som förälder rätt att vara ledig för att ta hand om ditt barn. Det finns flera olika former för föräldraledighet. Som medlem i KyrkA kan du också få 10 procent av lönebortfallet.

Kvinnor har rätt till hel ledighet minst sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter förlossningen. Kvinnan har också rätt att vara ledig för att amma barnet. Denna ledighet behöver inte förenas med att föräldrapenning betalas ut.

Som förälder har du rätt till hel ledighet till dess barnet blivit 18 månader. Efter det har du rätt till hel ledighet men endast under förutsättning att du då har hel föräldrapenning. Du har rätt att ta ut ledigheten i en sammanhängande period eller dela upp den på högst tre perioder per år. Vill du göra en annan uppdelning av föräldraledigheten ska du prata med din chef och se vad ni kan komma överens om.

Du ska samråda med din arbetsgivare om uttag av föräldraledighet. Du får ta ut hel ledighet den eller de dagar du begär. Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten ska tas utvid förkortad arbetstid, ska arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med dina önskemål, om det inte medför påtagliga störningar i verksamheten. Arbetsgivaren får inte utan ditt samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon anna tid än vid arbetsdagens början eller slut.

Du har rätt till ledighet under den tid du får tillfällig föräldrapenning eller skulle ha haft  rätt till tillfällig föräldrapenning. En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller smittad  har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att barnet är yngre än 240 dagar.

Som förälder har du rätt till förkortning av din normala arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel om du lyfter föräldrapenning i motsvarande mån.

Du har också, oavsett föräldrapenning, rätt att förkorta din normala arbetstid med upp till en fjärdedel till dess barnet fyllt åtta år eller ännu inte har avslutat sitt första skolår.

Den som är gravid och på grund av det inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter, har rätt att bli omplacerad till ett annat arbete med samma anställningsförmåner. Den rätten gäller från och med den sextionde dagen före beräknad förlossning. Är omplacering inte möjlig har du rätt till ledighet så länge det krävs för din hälsa, men utan bibehållna anställningsförmåner under den tid som ledigheten avser.

Under tiden du är föräldraledig kanske det är dags för lönerevisionsförhandlingar på din arbetsplats. Du ska givetvis också ha lönesamtal och ingå i löneförhandlingen på samma villkor som de som jobbar. Det står i Föräldraledighetslagen (§16). I förhandlingen ska du bedömas efter de lönekriterier som ni bestämt på er arbetsplats, utifrån dina uppgifter och den kompetens du har i din tjänst. Prata med ditt fackliga ombud om löneförhandlingen redan innan du går på din föräldraledighet.

Om du har varit anställd ett år innan föräldraledigheten kan du få ett föräldrapenningtillägg motsvarande 10 procent av lönebortfallet under 180 dagar under den tidl som du tar ut föräldrapenning.

Att vänta barn eller vara föräldraledig är aldrig en orsak till att förlora jobbet eller vara tvungen att gå ner i arbetstid. Det står i föräldraledighetslagen (§17). Om det ändå skulle hända ska du snarast ta kontakt med Kyrkans Akademikerförbund.

Det kan däremot hända att du blir arbetslös av andra orsaker under ledigheten. Ett vikariat kanske tar slut, eller det kan bli fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist. Om du sägs upp under föräldraledigheten, börjar uppsägningstiden först löpa när den du är tillbaka på arbetet.

Om du blir uppsagd är det viktigt att du tar kontakt med a-kassan med en gång och fråga vilka regler som gäller för dig.

 

Läs mer i tidnigen Kyrkfack nr 5 - 2015, eller på Försäkringskassans hemsida.

 

Senast ändrad 2016-12-29
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218