Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

För dig som är medlem i krets 14

Som arbetstagare omfattas du av en mängd överenskommelser, regler och lagar som finns till för att skydda dina intressen. KyrkA kan hjälpa dig med information om dessa. Här kommer några hållpunkter.

– ska vara individuell och differentierad.

 • Arbetsgivarens lönepolicy och kriterier för lönesättning skall vara väl kända.
 • Det skall finnas en aktuell lönekartläggning.
 • Du skall varje år få utvecklingssamtal och lönesamtal med din chef. Då skall också frågan om ditt behov av kompetensutveckling tas upp och läggas fast i en plan.
 • Din chef skall kunna motivera din lön och kunna besvara frågan om hur du skall utföra ditt arbete för att få en bättre löneutveckling.

 • Löneavtalet garanterar ett lägsta utrymme som arbetsgivaren det året måste använda till löneökningar för medlemmarna i ett fackförbund.
 • 2014 och 2015 är utrymmet lägst 2,2% av summan av månadslönerna för de fast anställda som är medlemmar i KyrkA.

  I avtalet finns inga garantier om löneökningens storlek för den enskilde arbetstagaren. Den nya lönen gäller från 1 april. Kretsens löneförhandlare förhandlar din lön varje år!

 • Vi tillämpar årsarbetstid på kyrkokansliet. Årsgenomsnitt är 38 timmar och 45 minuter per vecka. Flextidsram per dag kan variera mellan kl. 06.00 och 22.00. Lunchuppehåll ska vara minst 30 minuter per dag.
 • Maximal arbetstid som får tillgodoräknas per dygn är 13 timmar. Undantag finns.
 • Vid avstämning den 31 december får ett tidssaldo på maximalt 80 timmar föras över till nästa år. Likaså får ett underskott på 80 timmar föras över till nästa år.

 • Veckovilan skall vara sammanhängande minst 36 timmar under varje period om 7 dagar. Veckovilan skall helst förläggas till veckoslut.
 • Dygnsvilan skall vara sammanhängande minst 11 timmar under varje period om 24 timmar.
 • Vid enstaka planerat tillfälle kan dygnsvilan bli kortare än 11 timmar, om genomsnittet på 11 timmar bibehålles.
 • Om något händer som arbetsgivaren inte har kunnat förutse kan dygnsvilan bli kortare än 11 timmar. Utan att det medför något inkomstbortfall för Dig måste Du då få motsvarande kompensations-ledighet direkt efter arbetsinsatsen.

 • Kontakta alltid din fackliga förtroendeman innan du lämnar löneanspråk till arbetsgivaren. Kom ihåg att lönenivåer är färskvara.
 • Du måste ha en överenskommelse om lönen klar innan du börjar din anställning.
 • Börjar du på jobbet så har du accepterat den erbjudna lönen!

 • Om Du arbetar hela året gäller

 • 27 dagar till och med det år Du fyller 39 år
 • 31 dagar från och med det år Du fyller 40 år 
 • 32 dagar från och med det år Du fyller 50 år

 • Du har rätt till semesterlön för de dagar som du tjänar in under året. Semesterlönen är månadslön + semesterdagstillägg.
 • Om du slutar utan att ha fått ut din intjänade semester skall du i stället ha semesterersättning.
 • Du måste ta ut 20 semesterdagar under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Semesterdagar därutöver har du möjlighet att spara, dock max 40.
 • Om du inte har rätt till 20 dagar kan kvarvarande dagar inte sparas!

 

 • Om du blir skadad i ditt arbete ska du genast anmäla detta till din närmaste chef.
 • Arbetsskadan skall också anmälas till Försäkringskassan av arbetsgivaren och till AFA Försäkring som administrerar den Trygghets-försäkring vid arbetsskada TFA-KL som arbetsgivaren enligt avtal är skyldig att teckna för sina anställda.
 • TFA-KL kan lämna ersättning både under akut sjuktid och om arbetsskadan ger bestående besvär.
 • Anmälningsblanketter finner du på Försäkringskassan webbplats och på www.afaforsakring.se under fliken Blanketter.
 • Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till personskada. Tillbud skall rapporteras till arbetsgivaren.

 • A-kassan (AEA) och KyrkAs inkomstförsäkring hos Förenade Liv, som ingår i medlemsavgiften, ger dig ett mycket bra inkomstskydd om du blir arbetslös. Du måste dock vara ansluten till AEA för att försäkringen ska gälla!
 • Läs på om inkomstförsäkringen på www.kyrka.se/medlemsformaner
 • KyrkA har den billigaste a-kassan för kyrkans anställda och den bästa medlemsförsäkringen på marknaden.
 • För rätt till ersättning från a-kassan gäller alltid 7 karensdagar.
 • Egen uppsägning utan giltigt skäl ger avstängning 45 ersättningsdagar. Se www.aea.se

 • Inom kyrkokansliet är alla anställda anslutna till företagshälsovården. Vår företagshälsovård är Länshälsan 018- 67 76 00. Du har rätt att besöka företagshälsovården en gång utan att kontakta din chef. Övriga besök görs i överenskommelse med din chef.
 • Arbetsgivaren subventionerar friskvård med 2000 kronor per år.
 • Varje år genomförs en arbetsmiljöenkät där du har möjlighet att påverka din arbetsmiljö.

 • Från Avtalssjukgruppförsäkringen AGS-KL som arbetsgivaren är skyldig att teckna för sina anställda
  kan du få ersättning som kompletterar din sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Det är AFA Försäkring som har hand om försäkringen.
 • AGS börjar gälla när du har varit anställd i 90 dagar.
  Dagsersättningen motsvarar cirka 10 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten och lämnas under dagarna 91-360 när du har sjuklön.
 • Du måste själv ansöka om dagsersättning från AFA. Du och din arbetsgivare skall fylla i och skicka in blanketten.
 • AGS betalar också en kompletterande månadsersättning till den som får sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Senast ändrad 2018-11-22
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218