Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Kyrkans Trygghetsråd ger stöd vid uppsägning och arbetslöshet

Du kan få stöd från Kyrkans Trygghetsråd vid:

 • Uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Uppsägning på grund av ohälsa

Om du har varit fast anställd i minst ett år och blivit uppsagd eller riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist kan du ansöka om stöd från Kyrkans Trygghetsråd.

Om du de senast fem åren har haft visstidsanställningar som tillsammans varat minst 18 månader och den senaste anställningen just avslutats kan du ansöka om stöd från Kyrkans Trygghetsråd.

Om du blir uppsagd på grund av ohälsa kan du ansöka om stöd från Kyrkans Trygghetsråd

Tänk på att göra din ansöka tillsammans med arbetsgivaren.

 • Ansök tillsammans med arbetsgivaren
 • Ger stöd i upp till 300 dagar

Villkoren för att få stöd är att du ska ha arbeta minst 12 månader och på minst 40 procent.

När Kyrkans Trygghetsråd godkänt din ansökan får du en personlig coach. Coachen blir den som bestämmer vilka åtgärder som kan hjälpa dig och på vägen mot en ny situation på arbetsmarknaden.

Åtgärderna är hjälp till självhjälp och syftar till att du ska hitta ett nytt arbete. Ett grundpaket erbjuds i första hand. Det kan innehålla:

 • Tillgång till egen coach upp till sex månader
 • Hjälp att skriva CV och genomgång av CV
 • Kompetensinventering genom intervjuer och personlighetstester
 • Guidning till möjliga branscher och yrken
 • Karriärplanering och personlig rådgivning
 • Handlingsplan för att hitta nytt arbete eller första hjälpen att starta eget företag
 • Seminarier och utbildningar anordnade av företagen Pomona eller Antenn

Därutöver ges guidning i regelverk för bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

 • Simulerade anställningsintervjuer
 • Förstärkt coachning
 • Praktikplats

Finns särskilda behov kan det även beviljas tilläggstjänster som psykologstöd eller arbetspsykologisk resursanalys.

Utifrån er diskussion och coachens bedömning upprättas en handlingsplan som passar din situation. Handlingsplanen kommer innehålla konkreta insatser.

Coachen är helt fristående från din arbetsgivare och arbetar på uppdrag av Kyrkans Trygghetsråd. Inga personliga uppgifter lämnas till utomstående.

Du har under din uppsägningstid rätt att på betald arbetstid träffa din coach samt genomföra åtgärder utifrån den handlingsplan som upprättats. Du har också rätt att söka nytt arbete på betald arbetstid.

Om du arbetat minst fem år i följd och minst 16 timmar per vecka hos din arbetsgivare har du möjlighet att få ett ekonomiskt tillägg till a-kassan. Detta tillägg kallas avgångsersättning, AGE.

AGE kan endast komma ifråga för arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist och som innan uppsägningen hade en inkomst över 18 700 kronor.

Du som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och efter genomförd coachning inte fått något nytt arbete kan ansöka om avgångsersättning (AGE) från Svenska Kyrkans trygghetsråd. Förutsättning är att du får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller om du inte är medlem i en a-kassa skulle ha rätt till a-kasseersättning. Om du fyller 63 år det år du ansöker om stöd från Kyrkans trygghetsråd kan du avstå från coachning, d.v.s. försökt få ett nytt arbete och istället ansöka om AGE omedelbart. Om villkoren enligt omställningsavtalet är uppfyllda har du rätt till AGE fram till som längst tills du fyller 65 år.

Villkor för rätt till AGE

Du ska vara tillsvidareanställd och ha arbetat minst 16 timmar per vecka och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Du ska senast på avgångsdagen ha varit sammanhängande anställd mer än fem år hos en eller flera arbetsgivare som är anslutna till Kyrkans trygghetsråd. Du ska bli helt arbetslös, dvs. ersättning utgår inte vid deltidsarbetslöshet. Ersättningen utgår när a-kassersättning utgår eller skulle ha kunnat utgå och ersättningen betalas lika länge som ersättningen från a-kasseersättningen utgår, dock längst under tre år. Vidare krävs att du i din tidigare anställning haft en inkomst som översteg 18 700 kronor per månad.

AGE utgår för inkomster som överstiger 18 700 kronor per månad

Skälet till att ersättning i form av AGE från Kyrkans trygghetsråd utgår endast när du har haft inkomster som översteg 18 700 kronor är, att du inte kan få dubbel ersättning dvs. från a-kassan och från Kyrkans trygghetsråd. Att dubbel ersättning inte kan utgå följer av reglerna för arbetslöshetsförsäkringen. A-kassan täcker upp för inkomstbortfall upp till inkomstnivån 18 700 kronor med den högsta dagpenningen 680 kronor, som utbetalas i 22 dagar per månad. För inkomstförluster däröver utgår AGE-ersättningen.

AGE ersättningens storlek

Formeln för beräkning av AGE är aktuell procentsats från a-kassan, multiplicerat med tidigare månadslön, dividerat med 21,675 som ger Kyrkans trygghetsråds dagpenning, minskat med 680 som är a-kassans dagpenning.

Särskild ansökan om AGE

För att få rätt till AGE ersättningen ska du göra en särskild ansökan om den. Det räcker inte med din första ansökan som gjorts till Kyrkans trygghetsråd. AGE-blankett för detta finns på webben.

Blanketter för ansökan till Kyrkans Trygghetsråd finns längst ner på deras hemsida. Rulla alltså tills du kommer längst ner på sidan: Kyrkans Trygghetsråd

 

Senast ändrad 2015-11-25
Texter om Kyrkans Trygghetsråd
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218