Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Har Svenska kyrkan råd med en konflikt?

2017-05-28

Ansvariga inom Svenska kyrkan behöver överväga om trossamfundet Svenska kyrkan har råd med att gå ut i konflikt.

På den fackliga sidan har vi med förvåning sett hur den part som företräder Svenska kyrkan, arbetsgivarorganisationen Skao, efter 4,5 månaders förhandling lyft in en fråga som med säkerhet leder till ökad stress och försvårar för verksamheten.

Sannolikt ökar risken för sjukskrivningar för präster samtidigt som kyrkoherdarna, som redan nu plågas av administrativa pålagor, får komplicerade schemaläggningar att lösa för att få verksamheten att fungera.

Skao har sedan den 13 januari envetet hävdat att årsarbetstid är lösningen på ALLT! NU - 4,5 månader senare - vill de ändra det centrala avtalet och de vill att prästerna ska ändra sin arbetstid som funnits och fungerat i över 40 år.

Nu vill Skao att prästerna ska jobba som vaktmästarna!

Denna arbetstidsmodell passar för dem som kan styra sitt arbete och lämna en gräsmatta till hälften oklippt för att fortsätta nästa dag.

Hur bryter du ett sorgesamtal och säger att arbetstiden är slut?

Den arbetstidsmodell som Skao förordar används inom vård och omsorg inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), den bygger på en hög personaltäthet och att du kan gå hem när din arbetstid är slut.

Det kan inte prästen göra. Präster arbetar såväl dag som kväll och framförallt helger. Hur ska ett schema enligt den så kallade 38,25-modellen lösa bemanningen?

Skao vill leka med arbetstiden för en yrkeskategori som redan 2015 låg högst av alla yrkeskategorier i Sverige vad gäller långtidssjukskrivningar på grund av stress och utmattning.

Knappast lovvärt!

På KyrkAs fråga om varför denna försämring av arbetstiden och försvårande av planeringen av verksamheten nu ska drivas igenom svarar motparten: Vi vill det.

Om vi får en konflikt, dvs. strejk och lockout, inom Svenska kyrkan – vad får det för konsekvenser?

Hur uppfattar församlingsbon i gemen om prästen blir lockoutad och inte kan utföra kyrkliga handlingar? Hur skulle ett brudpar uppfatta att prästen är utlåst och inte kan viga?

Eller om diakonen tvingas strejka? Eller sommarlägret blir inställt för att pedagogen är i strejk?

Hur uppfattas en konflikt av detta slag av de församlingsbor som Svenska kyrkan mödosamt arbetar för att behålla eller få som nya kyrkotillhöriga?

Det är inte otroligt att minst en procent av de nuvarande kyrkotillhöriga skulle välja att gå ur Svenska kyrkan om det blev en strejk. Och då talar vi om en procent utöver de som tänkt lämna Svenska kyrkan av andra skäl.

Vem vill ta detta ansvar?

Om en procent går ur betyder det dryga 6 miljarder kronor i förlorade intäkter för kyrkan om vi antar att de som går ur annars skulle ha fortsatt vara kyrkotillhöriga.

Om ytterligare en procent går ur, dvs. totalt två procent, på grund av den negativa publicitet som blir konsekvensen av en konflikt, har Svenska kyrkan som helhet förlorat dryga 12 miljarder kronor.

Om arbetsgivarorganisationen verkligen driver denna viktiga arbetsmiljöfråga som arbetstiden utgör, den som handlar om prästernas hälsa, till en konflikt, bollar de med miljardbelopp och Svenska kyrkans trovärdighet hos sina medlemmar.

Frågan är vem som tar ansvar om detta händer.

Någonstans har Svenska kyrkan fått in en aktör som inte känner verksamheten och inte delar den.  Det är en aktör som inte är positiv – som inte månar om den församlingsvårdande verksamheten.

Varför har Skao under fyra och en halv månad fört förhandlingar som går i en annan riktning än den de nu hävdar? Är det för att visa att frågorna är så svåra att ingen annan klarar det? Är det så att Skao nu slåss för sin existens?

En existens som borde ha ifrågasatts för länge sedan.

KyrkA – som företräds av anställda inom Svenska kyrkan – och som verkligen kan Svenska kyrkan och dess behov har med förvåning vid ett flertal tillfällen hört Skao hånskratta när vi nämner Kyrkoordningen.

Är det så Kyrkomötet vill att Svenska kyrkan ska bli företrädd i verkligheten?

Vi har även med förvåning noterat den skriande brist på kunskap om den verksamhet som bedrivs inom kyrkan samt om de följder ett visst yrkande får i verkligheten inom den församlingsvårdande sektorn.

Skao har redan frångått principen om ett sammanhållet kollektivavtal när de springer och tecknar avtal med vissa förbund innan alla parter är överens om innehållet.

Varför inte då dela upp arbetsgivarfunktionen så att Svenska kyrkan ger förhandlingsmandat till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) vad gäller frågor som rör administration och kyrkogård. Detta  mot bakgrund av att nuvarande avtal i den delen är en nästintill exakt kopia av SKL-avtaletpå motsvarande områden.Detta skulle dessutom sänka kostnaderna för Svenska kyrkan.

Som en logisk följd kan då frågor rörande den församlingsvårdande sektorn föras över till Kyrkokansliet där intresset för att Svenska kyrkan fortlever finns, där intresset för att utveckla den församlingsvårdande verksamheten finns och där löpande kontakter med stift och församlingar samt med kyrkomötet återfinns.

Det är verkligen dags att tänka sig för. Det är valtider då Svenska kyrkan även annars får ett ökat antal utträden.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218