Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

NYTT PENSIONSAVTAL UNDERTECKNAT

2017-05-16

På måndagen 15 maj 2017 undertecknades ett nytt pensionsavtal för anställda i Svenska kyrkan.

Det nya avtalet innebär ett helt premiebestämt pensionsavtal. Avtalet gäller från och med 1 januari 2018.

Premien beräknas i procent på arbetstagarens pensionsgrundande lön och är 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp*. Premien är därefter 30 procent på de delar av den pensionsgrundande lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, viket motsvarar en månadslön på drygt 38 400 kr. Efter det att arbetstagaren fyllt i 32 a § LAS angiven ålder, vilket förnärvarande är 67 år, är premien 4,5 procent såväl under som över 7,5 inkomstbasbelopp.

Förhandlingar om ett nytt pensionsavtal har pågått de senaste två åren och parterna stod så sent som för någon vecka sedan långt ifrån varandra. Medlare har varit inne i två omgångar för att lösa de motsättningar som förelåg.

En av de viktigaste frågorna har rört vilka åldersgrupper som ska omfattas av det nya avtalet, dvs. hur lång övergångsperioden ska vara. Med övergångsregler avses hur intjänandet av pension ska ske för anställda som har gått in i anställningen på ett pensionsavtal och som under pågående anställning ska byta till ett annat pensionsavtal. Arbetsgivarparten Skao ville ha en kort övergångsperiod med innebörden att endast de som är 60 år och äldre 2018 blir kvar i den pensionsplan som de anställdes på medan alla övriga anställda går över på den nya planen.

Det nu undertecknade avtalet innehåller rimliga övergångsregler för hur intjänandet av pension ska ske för anställda som har gått in i anställningen på det tidigare pensionsavtalet och från 2018 omfattas av det nya avtalet.

-          Vi är nöjda med utfallet utifrån de förutsättningar som förelåg, konstaterar Bror Holm, förbundsordförande. Genom de övergångsregler som våra pensionsförhandlare nu lyckats uppnå tar vi hand om de medlemmar som har lång anställningstid med det gamla avtalet KAP-KL Svenska kyrkan då de inte kommer att hinna tjäna in pension enligt det nya avtalet under tillräckligt lång tid, säger Bror Holm.

 

Efter långa förhandlingar som till slut resulterade i medling är utfallet följande:

-          Anställda som är födda 1958 eller tidigare går kvar på dagens pensionsavtal, KAP-KL Svenska Kyrkan.

-          Det nya avtalet omfattar arbetstagare födda 1959 eller senare.

-          Övergångsbestämmelserna gäller för arbetstagare som är födda mellan åren 1959 och 1978 samt är eller har varit anställda i Svenska kyrkan senast den 31 december 2017.

 

Enligt kanslichef Vibeke Hammarström kommer en hög andel av KyrkAs medlemmar, närmare 70 %, att omfattas och dra nytta av övergångsreglerna. De som inte omfattas av övergångsreglerna kommer att ha 27 år eller mer att hinna arbeta ihop pension enligt det nya regelverket. Med övergångsreglerna finns en trygghet som innebär att anställda födda mellan 1959 och 1978 garanteras en viss procent av vad dagens avtal KAP-KL Svenska kyrkan skulle ha givit vid pensioneringstillfället. Garantin träder in om arbetstagare vid pensioneringstillfället hade varit berättigad till en förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL Svenska kyrkan. En engångsavsättning görs då till arbetstagarens premiebestämda ålderspensionsförsäkring för att säkerställa att garantin uppfylls.

 

Garantin ser ut som följer. Ju längre en anställd gått på det gamla regelverket desto större risk att vara en förlorare övergången till ett nytt regelverk. Därför ökar garantiprocenten ju äldre den anställde är vid jämförelseåret 2018 från 80 % till som högst 95 %.

Ålder 2018

Födda år

Garantinivå

55-59

1959-1963

95 %

50-54

1964-1968

90 %

45-49

1969-1973

85 %

40-44

1974-1978

80 %

 

 

-          Avtalet är det första tjänstepensionsavtalet som är helt utan åldersgränser för att tjäna in till sin tjänstepension, påpekar Bror Holm.Det är oerhört viktigt i en premiebestämd pension, där pensionen bygger på hela livsinkomsten, att såväl först som sista lönekronan räknas. Det tar också höjd för ett längre arbetsliv för framtida generationer.

 

Alla medlemmar som har meddelat förbundet aktuell e-postadress kommer att få e-post med mer information om det nya pensionsavtalet.

Om du som medlem inte får information via mail ser vi gärna att du kontaktar vår nya medlemskoordinator Pirjo Iso-Aho som kan kontrollera att vi har rätt mejladress till dig. Pirjo får du lättast kontakt med via Pirjo.Iso-Aho@kyrka.se


*Anm. Inkomstbasbeloppet för år 2017 har fastställts till 61 500 kr.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218