Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Arbetsmiljöverket kommer med föreskrifter för den psykosociala arbetsmiljön

2015-09-22  |  Uppdaterad 2015-09-25

Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på stress och mobbning, har ökat med 70 procent sedan 2010 och står för merparten av de arbetsrelaterade sjukskrivningarna. Nu kommer Arbetsmiljöverket med nya föreskrifter med regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

– Arbetsgivarna måste prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen. Om färre blir sjuka på jobbet är det bra både för de enskilda individerna, men också för arbetsgivarna och för samhället i stort, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem i ett pressmeddelande.

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010. Alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem och mobbning, är exempel på vad som ligger bakom den här typen av arbetssjukdomar.

– Att så många blir sjuka på jobbet av de här orsakerna är oacceptabelt. Därför är det positivt att vi idag fattat beslut om en ny föreskrift, som sätter fokus på vikten av att minska ohälsan av de här orsakerna på våra arbetsplatser, säger Erna Zelmin Ekenhem.

– Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen. Att färre blir sjuka på jobbet är bra både för de enskilda individerna, men också för arbetsgivarna och för samhället i stort i form av minskade kostnader för bland annat sjukskrivningar.

Ohälsan drabbar individer, men orsakerna finns främst i hur arbetsgivaren organiserar arbetet och i det sociala samspelet på arbetsplatsen. Föreskriften riktar in sig på dessa orsaker. Det förebyggande, systematiska, arbetsmiljöarbetet, alltså att kartlägga risker och vidta åtgärder innan sjukdom eller ohälsa uppstår, är i fokus.

De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016.

Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivaren ansvara för att:
• Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande.
• Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Redan i planeringen behöver arbetsgivaren uppmärksamma detta, och även se till att det finns tid för återhämtning.
• Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en policy, och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp.

Källa: Arbetsmiljöverket

Läs mer i chefsnyheterna

Läs pressmeddelande om föreskrifterna hos Arbetsmiljöverket

Läs kommentar på Sacobloggen

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218