Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Bra besked från regeringen om fackligt förtroendevalda

2017-11-23  |  Uppdaterad 2017-12-15


Statsminister Stefan Löfven talade i slutet av november på Sacos kongress i Stockholm och gav besked om att regeringen beslutat att tiden man arbetar som fackligt förtroendevald ska räknas som grundande för a-kassa.

- Ett välkommet besked från regeringen, säger Sacos ordförande Göran Arrius. Det arbetet som våra förtroendevalda lägger ner är mycket viktigt för Sverige och för alla som arbetar, och det är därför en självklarhet att det ska jämställas med förvärvsarbete.

Stefan Löfven fick också frågan om han var beredd att ta initiativ till en blocköverskridande överkommelse om en skattereform, en fråga som Saco drivit under lång tid. 

- Det är glädjande att vi fick ett tydligt och positivt svar från statsministern om att det behövs en översyn av skattesystemet och att ett sådan diskussion behöver föras över blockgränserna, säger Göran Arrius.

 

En dementi

KyrkA har aldrig hävdat att Skao uppmanar till förhandlingsvägran.  Varifrån det påståendet kommer är oklart. Möjligen en missuppfattning från Kyrkans tidning. Det KyrkA kan konstatera är att Skao uppmanar sina medlemmar att vidta en otillåten stridsåtgärd då de uppmanar dem att inte ge löneökningar till förbundets medlemmar.

Se Obervera nr 26/2017

Skao vidtar otillåten stridsåtgärd
Den 13 september frånträdde Skao förhandlingarna med KyrkA. I Skaos nyhetsbrev Observera skriver de bland annat att deras förslag inte innehöll ob eller övertid och att förklaringen till det var att de trodde att KyrkA skulle presentera vilka förändringar som var viktiga för dem.

”Det senaste förslaget som arbetsgivarorganisationen lämnade till medlarna var ett avskalat förhandlingsförslag och det var aldrig meningen att det skulle lämna förhandlingsrummet. Precis som KyrkA har sagt, så innehöll det inga skrivningar om OB eller övertid, eftersom vi förväntade oss ett motförlag där KyrkA skulle presentera vilka förändringar som var viktiga för dem. Utifrån dessa två utkast skulle vi sedan med medlarnas hjälp kunna förhandla och hitta lösningar som är acceptabel för båda parter.” 

Och de skriver vidare om årsarbetstiden:

”Årsarbetstid är ett modernt och välfungerande sätt att tillgodose både verksamhetens och medarbetarnas behov av flexibilitet, samtidigt som samarbetet mellan yrkesgrupper förenklas. Det underlättar också gränssättningen mellan arbete och fritid genom den nedlagda arbetstiden regelbundet ses över. Det har förekommit många påståenden om att årsarbetstid skulle innebära hårdare schemaläggning eller, som Kyrkans Akademikerförbund uttrycker det, slavarbete över lång tid. Det är ett påstående utan förankring i verkligheten. Det finns enheter inom Svenska kyrkan som redan idag tillämpar årsarbetstid med goda erfarenheter.

– Innan en arbetsgivarorganisation lägger ett bud bör de förvissa sig om att budet följer skyddslagstiftningen om arbetstid i Sverige – och i Europa. Det har Skao inte gjort, säger Vibeke Hammarström, KyrkAs kanslichef.

– Vi kan bara konstatera att vi beskylls för allt möjligt här, säger Bror Holm, förbundsordförande. Skao upphör aldrig att förvåna.

 

Vecka 37, 11 september
I skrivande stund är vi mitt uppe i en medling som har pågått sedan juni månad. KyrkA har av medlarna tagit emot ett bud som Skao har lämnat. Förslaget manar till eftertanke om hur Svenska kyrkan vill bli företrädd och vilket ansvar en arbetsgivarorganisation bör ta. Det manar till eftertanke inte minst om hur (vissa) socialdemokrater ställer sig till präster.

Socialdemokrater som förföljer präster?

Det mest förvånande är att det är socialdemokrater som sitter i ledningen för Skaos styrelse som så kraftigt vill avvika från den skyddslagstiftning som finns för arbetstagare och de vill avvika från den specifikt för en grupp; nämligen präster. Kyrkans Akademikerförbund är partipolitiskt obundet men vi kan inte tiga när vi ser att en politisk grupp så tydligt jagar på präster. Det är med sorg i hjärtat jag skriver detta; jag har nämligen själv varit aktiv socialdemokrat.

Skao vill att alla präster ska tvingas ha årsarbetstid som obligatorium

Varför vill Skao att präster som enda yrkeskategori inom Svenska kyrkan ska tvingas in i årsarbetstid oberoende av om det passar i den aktuella verksamheten eller inte? KyrkA har sagt ja till möjligheten till lokala avtal om årsarbetstid för att det finns arbetsplatser där årsarbetstid fungerar och där våra medlemmar vill ha det. Men som ett måste? Inget av de övriga förbunden har av Skao tvingats in i ett centralt avtal om årsarbetstid. Ett centralt avtal innebär att det gäller för alla som tillhör ett förbund eller en yrkeskategori. Om möjligheten till lokala avtal inte finns är detta bindande för alla som går på det centrala avtalet.

Ska Kommunal teckna kollektivavtal för präster?

På grund av det centrala kollektivavtalets kon­struktion gäller det kollektivavtal som tecknats med en part även medlemmar från annat förbund om inte detta förbund får teckna avtal.

Skao tecknade avtal med Kommunal och Vision först. Dessa fackförbund fick behålla sina gällande arbetstidsmodeller. Frågan måste ställas: Har Skao medvetet tecknat centrala kollektivavtal med dessa två fackförbund som villigt skrev bort prästernas arbetstidsmodell?

Varför ska prästerna som enda kategori inom Svenska kyrkan förlora den arbetstidsmodell som fungerar och som en klar majoritet vill ha kvar?

Ingen annan yrkeskategori har av Skao tvingats in i en annan arbetstidsmodell såsom Skao nu vill påtvinga prästerna årsarbetstid. Är orsaken den som Skao uppgav i förra årets avtalsrörelse att det beror på att andra är avundsjuka på prästernas arbetstid? Då inställer sig frågan. Varför är dessa ”andra” avundsjuka?

Låt oss titta på de andra arbetstidsmodellerna. De som arbetar måndag till fredag (lördag) har vad som kallas mjuk vecka. Det vill säga att de är lediga röda dagar. Om den som har mjuk vecka eller som det också kallas, arbetar bekväm arbetstid, anser att prästerna inte har rätt till sina 15 fridagar då bör den personen i rättvisans namn själv arbeta julafton och alla andra röda dagar och helgdagsaftnar om året. För prästernas 15 fridagar är just det. De motsvarar den julafton och nyårsdag som sådana som jag och alla andra med bekväm arbetstid är väldigt glada över att få vara lediga och tillbringa med våra nära och kära.

En annan grupp är de som arbetar enligt den så kallade och nu så omtalade 38,25-modellen. Den har använts på ett felaktigt men mycket generöst sätt i kyrkan. Nämligen att den arbetstidsförkortning till 38 timmar och 15 minuter per vecka som tillämpats på de flesta håll inom Svenska kyrkan egentligen endast ska tillämpas om den personen arbetat 11,4 lätthelgdagar. Detta är dock sällan eller aldrig fallet. Det innebär att de som arbetar enligt denna modell och såsom den tillämpats i Svenska kyrkan - och på Skaos uppmaning – regelmässigt har fått en veckoarbetstidsförkortning som inte är avtalsenligt. Nåväl, det må så vara. Men den som säger att prästerna arbetar mindre än alla andra bör ta sig en ordentlig funderare.

Kyrkans avtal bygger på det gamla Sveriges kommun- och landstingsavtalet (SKL). Enligt SKL:s beräkningar uppgår de helgdagar som inte infaller en söndag inklusive de helgdagsaftnar som avtalet ger rätt till ledighet till dem som arbetar bekväm arbetstid till 15 stycken i genomsnitt räknat på en cykel av 28 år.

Det är mot bakgrund av detta som prästerna har 15 fridagar för att de ska kunna umgås med de sina även om det inte sker på just de dagar som merparten av Sveriges befolkning är lediga. För de dagarna arbetar prästerna – och de dagarna vill präster arbeta. De vill arbeta då för att det är just de kan träffa dem som är lediga.

Varför ska prästerna som enda kategori undantas från ersättning när de arbetar övertid eller obekväm arbetstid?

I det förslag som KyrkA mottagit genom medlarna vill Skao införa att en enda yrkeskategori ska behandlas sämre än alla andra kategorier inom Svenska kyrkan; nämligen prästerna.

Skao vill frånta alla präster – inte endast de som arbetar oreglerad arbetstid som inte ska ha – utan alla präster ska fråntas rätten att få ersättning för obekväm arbetstid och övertid och beredskap.

Varför ska prästerna bli förlorare i Skaos spel?

Ingen annan yrkeskategori har tvingats avstå från någon som helst förmån i årets avtalsrörelse. Men för prästerna vill Skao dels försämra arbetstiden, dels ta bort en av de få möjligheter till karriär och lönepåslag som finns för präster; nämligen möjligheten – men även tvånget – att gå in och vikariera för sin kyrkoherde. Skao vill helt och hållet ta bort den ersättning som en komminister får då han eller hon går in och axlar det tunga ansvar som det innebär att vara kyrkoherde. Vi som förbund hävdar inte att detta är den enda möjliga modellen att kompensera den som vikarierar. Men vi vill inte att Skao ska peka med hela handen och säga:

”Jag vill ha det som vi kom överens om i en förhandling och jag vill inte betala ett öre för det.”

Den attityd som nu uppvisas av Skao är inte förhandling, det är något helt annat som normalt sett inte förekommer vid ett förhandlingsbord i Sverige i modern tid.
Jag frågar mig: Varför?

Vibeke Hammarström, kanslichef


Vecka 35, 1 september


Medlingen är åter igång efter sommaren men läget är fortsatt låst.

-        – Vi är fortsatt väldigt förvånade, säger Bror Holm, förbundsordförande. Motparten vill ta bort det som motsvarar julledighet och påsklov och midsommarafton osv. för våra medlemmar. Och så tror de att vi ska jubla över det. Vi har hört att motparten sprider illasinnade rykten om att präster är överkompenserade – det säger endast den som inte förstår de arbetstidsmodeller som finns i kyrkan. Präster har exakt samma arbetstidsmått som de som arbetar bekväm arbetstid. Dessutom arbetar präster lätthelger när andra är lediga och borde egentligen kompenseras för det. Det är trots allt inte samma sak att kliva upp en juldagsmorgon som att kliva upp en tisdag morgon i september för att gå och arbeta. Men missförstå mig inte. En präst skulle aldrig vägra arbeta på en lätthelgdag – det är ju då vi vill arbeta för att möta våra församlingsbor för att det är ju då de är lediga.

-        – Ibland hör vi att den arbetstidsfrågan som medlingen framförallt handlar om missuppfattas av såväl arbetsgivare som arbetstagare., säger Vibeke Hammarström. Det handlar inte om att vägra arbeta på lätthelger – det handlar om att prästen behöver vila och återhämtning precis som vilken annan yrkeskategori som helst. Jag tror att Vision skulle reagera kraftigt om Skao föreslog att administratörer nu ska arbeta hela julen och hela påsken. Det är det som frågan handlar om. Inte en överkompensation utan en modell som ger jullov på vardagar istället till den som arbetat julafton, juldagen och julannandagen.

Medlingen fortsätter nästa vecka.

Parterna uppmanades i går, tisdag 20 juni, av medlarna att ajournera förhandlingarna som skett genom medling de senaste veckorna.

Anledningen är att parterna står alltför långt ifrån varandra framförallt i frågan om arbetstid där Skao vill kraftigt försämra prästernas villkor och slå sönder den arbetstidsmodell som är enkel, flexibel och lättfattlig för den som vill. Det påstås att den är svår att förstå. Modellen har fungerat i närmare 40 år inom Svenska kyrkan. Påståendena om att den är svår att förstå började komma i samband med  att prästerna gick över från den statliga sidan till dåvarande Församlings- och pastoratsförbundet, dvs. nuvarande Skao.

Parterna kunde på kvällen den 20 juni enas om att ajournera medlingen till början av september. Detta innebär att parterna även enades om att förlänga nuvarande avtal, Svenska kyrkans avtal 16 och att detta gäller under uppehållet över sommaren och så länge medling pågår.

Båda sidor vill även behålla de nuvarande medlarna, Claes Stråth och Karl Olov Stenqvist, och gav dem förnyat förtroende att efter sommaruppehållet fortsätta medlingen.

Följande har skett under den senaste tidens medling:

Medlarna uppmanade Skao att komma med ett så kallat slutbud i slutet av förra veckan.

Detta arbetsgivarbud innehöll då samma avtal som tecknats med Kommunal och Vision förutom att KyrkA därutöver förväntades acceptera kraftiga försämringar av prästernas arbetstid samt borttagande av ersättningen till komministrar som beordras att vikariera för kyrkoherden.

Det som av Skao benämnts som att de gått KyrkA till mötes i sitt slutbud, innebar att de lovade lyfta KyrkAs yrkanden som rör arbetsmiljön i en så kallad arbetsgrupp – tyvärr utan att lova något konkret och till intet förpliktigande förutom diskussion.

KyrkA tackade nej till detta bud som inte kan ha haft till syfte att antas av motparten. Detta då budet innebar att arbetsgivarparten skulle tvinga motparten att avstå stora och redan betalda värden i nuvarande avtal utan att ge motparten något i gengäld. Dvs. budet kan inte betecknas som ett seriöst bud om syftet är att lösa en konflikt.

KyrkAs svarsbud som skulle lämnas den 20 juni på eftermiddagen innebar att förbundet i princip accepterar det avtal arbetsgivarorganisationen tecknat med de övriga förbunden förutom arbetstids- och vikariatsersättningsfrågan. Detta var en eftergift från KyrkAs sida då det innebar bland annat att KyrkA accepterar förändringen att provanställning inte längre föregås av förhandling och en försämring av föräldraförmånerna som dock kallas en förbättring. Detta skulle lösa det dilemma som uppstått då den nya förhandlingschefen i sin första avtalsrörelse på Svenska kyrkans område brutit principen om att ha ett enhetligt avtal genom att teckna avtal med några parter innan alla var överens om innehållet. KyrkAs förslag innehöll även en öppning till Skao att diskutera årsarbetstid i en sådan arbetsgrupp som Skao erbjudit förbundet vad gäller arbetsmiljöfrågorna. Det vill säga samma typ av öppning som Skao erbjöd KyrkA i våra viktiga yrkanden som värnade om prästers, diakoners och pedagogers och övriga akademikers hälsa och säkerhet.

 
 
LÅST LÄGE I MEDLINGEN
Under veckan har parterna KyrkA och Skao suttit i medling. 
Under veckan har parterna KyrkA och Skao suttit i medling. 
Medlingen leds av två mycket erfarna och kompetenta medlare Claes Stråth och Karl Olov Stenqvist. Trots att KyrkA visat öppenhet för tentativa förslag från medlarna har Skao inte rört sig utan hävdar fortfarande att de inte bara kraftigt tänker försämra prästernas arbetstid utan även kräver att prästerna ska acceptera att Kommunal tecknar avtal för dem. Jämför med parallellen om det vore i sjukvården avtalet förhandlades; att läkare ska acceptera att sjukvårdsbiträden ska bestämma läkarnas arbetstid och villkor. Eller att undersköterskorna bestämmer vikariatsersättningen för sjukhusdirektören.
Medlingen fortsätter på tisdag men risken är överhängande för att det blir konflikt.
Medlingen fortsätter på tisdag men risken är överhängande för att det blir konflikt.

Efter att medling inletts (läs mer här) har KyrkA och parterna träffats och påbörjat förhandlingar.

Den här veckan är förhandlingstillfällen uppsatta torsdag och fredag, samt ytterligare två tillfällen nästa vecka är planerade. Så snart vi har mer att berätta återkommer vi med information. Vi hoppas snart vara framme vid en lösning och gör vårt bästa för att avtalet snart ska vara i hamn.

Har Svenska kyrkan råd med en konflikt?

Ansvariga inom Svenska kyrkan behöver överväga om trossamfundet Svenska kyrkan har råd med att gå ut i konflikt.

På den fackliga sidan har vi med förvåning sett hur den part som företräder Svenska kyrkan, arbetsgivarorganisationen Skao, efter 4,5 månaders förhandling lyft in en fråga som med säkerhet leder till ökad stress och försvårar för verksamheten.

Sannolikt ökar risken för sjukskrivningar för präster samtidigt som kyrkoherdarna, som redan nu plågas av administrativa pålagor, får komplicerade schemaläggningar att lösa för att få verksamheten att fungera.

Skao har sedan den 13 januari envetet hävdat att årsarbetstid är lösningen på ALLT! NU - 4,5 månader senare - vill de ändra det centrala avtalet och de vill att prästerna ska ändra sin arbetstid som funnits och fungerat i över 40 år.

Nu vill Skao att prästerna ska jobba som vaktmästarna!

Denna arbetstidsmodell passar för dem som kan styra sitt arbete och lämna en gräsmatta till hälften oklippt för att fortsätta nästa dag.

Hur bryter du ett sorgesamtal och säger att arbetstiden är slut?

Den arbetstidsmodell som Skao förordar används inom vård och omsorg inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), den bygger på en hög personaltäthet och att du kan gå hem när din arbetstid är slut.

Det kan inte prästen göra. Präster arbetar såväl dag som kväll och framförallt helger. Hur ska ett schema enligt den så kallade 38,25-modellen lösa bemanningen?

Skao vill leka med arbetstiden för en yrkeskategori som redan 2015 låg högst av alla yrkeskategorier i Sverige vad gäller långtidssjukskrivningar på grund av stress och utmattning.

Knappast lovvärt!

På KyrkAs fråga om varför denna försämring av arbetstiden och försvårande av planeringen av verksamheten nu ska drivas igenom svarar motparten: Vi vill det.

Om vi får en konflikt, dvs. strejk och lockout, inom Svenska kyrkan – vad får det för konsekvenser?

Hur uppfattar församlingsbon i gemen om prästen blir lockoutad och inte kan utföra kyrkliga handlingar? Hur skulle ett brudpar uppfatta att prästen är utlåst och inte kan viga?

Eller om diakonen tvingas strejka? Eller sommarlägret blir inställt för att pedagogen är i strejk?

Hur uppfattas en konflikt av detta slag av de församlingsbor som Svenska kyrkan mödosamt arbetar för att behålla eller få som nya kyrkotillhöriga?

Det är inte otroligt att minst en procent av de nuvarande kyrkotillhöriga skulle välja att gå ur Svenska kyrkan om det blev en strejk. Och då talar vi om en procent utöver de som tänkt lämna Svenska kyrkan av andra skäl.

Vem vill ta detta ansvar?

Om en procent går ur betyder det dryga 6 miljarder kronor i förlorade intäkter för kyrkan om vi antar att de som går ur annars skulle ha fortsatt vara kyrkotillhöriga.

Om ytterligare en procent går ur, dvs. totalt två procent, på grund av den negativa publicitet som blir konsekvensen av en konflikt, har Svenska kyrkan som helhet förlorat dryga 12 miljarder kronor.

Om arbetsgivarorganisationen verkligen driver denna viktiga arbetsmiljöfråga som arbetstiden utgör, den som handlar om prästernas hälsa, till en konflikt, bollar de med miljardbelopp och Svenska kyrkans trovärdighet hos sina medlemmar.

Frågan är vem som tar ansvar om detta händer.

Någonstans har Svenska kyrkan fått in en aktör som inte känner verksamheten och inte delar den.  Det är en aktör som inte är positiv – som inte månar om den församlingsvårdande verksamheten.

Varför har Skao under fyra och en halv månad fört förhandlingar som går i en annan riktning än den de nu hävdar? Är det för att visa att frågorna är så svåra att ingen annan klarar det? Är det så att Skao nu slåss för sin existens?

En existens som borde ha ifrågasatts för länge sedan.

KyrkA – som företräds av anställda inom Svenska kyrkan – och som verkligen kan Svenska kyrkan och dess behov har med förvåning vid ett flertal tillfällen hört Skao hånskratta när vi nämner Kyrkoordningen.

Är det så Kyrkomötet vill att Svenska kyrkan ska bli företrädd i verkligheten?

Vi har även med förvåning noterat den skriande brist på kunskap om den verksamhet som bedrivs inom kyrkan samt om de följder ett visst yrkande får i verkligheten inom den församlingsvårdande sektorn.

Skao har redan frångått principen om ett sammanhållet kollektivavtal när de springer och tecknar avtal med vissa förbund innan alla parter är överens om innehållet.

Varför inte då dela upp arbetsgivarfunktionen så att Svenska kyrkan ger förhandlingsmandat till SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) vad gäller frågor som rör administration och kyrkogård. Detta  mot bakgrund av att nuvarande avtal i den delen är en nästintill exakt kopia av SKL-avtaletpå motsvarande områden.Detta skulle dessutom sänka kostnaderna för Svenska kyrkan.

Som en logisk följd kan då frågor rörande den församlingsvårdande sektorn föras över till Kyrkokansliet där intresset för att Svenska kyrkan fortlever finns, där intresset för att utveckla den församlingsvårdande verksamheten finns och där löpande kontakter med stift och församlingar samt med kyrkomötet återfinns.

Det är verkligen dags att tänka sig för. Det är valtider då Svenska kyrkan även annars får ett ökat antal utträden.

Har kyrkan råd med resultatlösa maratonförhandlingar? 

Skaos förhandlingstaktik är märklig, för att inte säga tvetydig. Under flera månaders tid har KyrkA och Skao förhandlat sina viktigaste avtalsfrågor. Skao har konsekvent sagt nej till KyrkAs yrkanden förutom en smärre textförändring. När KyrkA gör stora ansträngningar för att möta Skao i den fråga de uppgett vara deras huvudyrkande möts vi av en motpart som nu ändrat fokus. Nu är detta yrkande och det uppnådda förhandlingsresultatet inte längre intressanta.

Istället är det ett yrkande som resulterar i att församlingarnas verksamhet försvåras det som plötsligt drivs från Skaos sida. Skaos yrkande innebär att präster påtvingas en kommunal arbetstidsmodell som bygger på en mycket högre personaltäthet och där personal kan avlösas av nästa skift.

Att införa detta system när präst- diakon- och pedagogbristen är så allvarlig är direkt kontraproduktivt. Om denna arbetstidsmodell ska påtvingas Svenska kyrkan med sina höga sjukskrivningstal bland präster och diakoner kan vi som förbund endast två våra händer och lägga ansvaret där det hör hemma. En spännande fråga i valtider.

Vecka 21, 24 maj (onsdag)

Obegripligt dubbelspel av motparten

I går meddelade vi att KyrkA länge varit redo att teckna avtal med Skao. I dag kan vi meddela följande; förhandlingsdelegationen för KyrkA är ytterst förvånade över att Skao nu frångår principen om gemensamt villkorsavtal.

Strax efter att parterna, KyrkA och Skao skildes åt i går efter att ha suttit i avtalsförhandlingar tecknade Skao avtal med andra förbund. Detta är ett helt avvikande beteende jämfört med det Skao har hävdat under hela avtalsrörelsen; att det ska vara sammanhållet villkorsavtal.

Beteendet blir ännu mer oförståeligt då KyrkA i går tydligt framförde att vi var beredda att teckna avtal. Skao hade alla möjligheter att dels teckna avtal med Kyrkans Akademikerförbund, åtminstone informera om sina avsikter att teckna avtal med andra motparter.

Ännu mer förvånande är det att Skaos förhandlingschef hävdar sekretess gällande innehållet i det nu tecknade överenskommelser som gjorts.

KyrkA har arbetat för att parterna ska nå kompromisser inom ett flertal centrala frågor, därmed har KyrkA hittat avtalslösningar med arbetsgivaren på de områden där så är möjligt. Samtidigt verkar KyrkA för att avtalet ska öppna för möjligheter till lokala anpassningar i viktiga frågor. Parterna konstaterade redan förra veckan att vi ligger nära en förhandlingslösning.

Det är angeläget att vi som parter nu kommer till ett avslut så att de lokala parterna ges möjligheter att påbörja löneöversynen 2017. 

KyrkA och Skao har återigen träffats kring villkorsavtalet, Kyrkans AB. 

Från KyrkAs sida ser vi behovet av att avtalet inom kort tecknas. Synpunkterna från verksamheten, församlingar och pastorat och våra medlemmar är att löner bör vara klara innan sommar och semester. 

Nästa förhandlingstillfälle är den 23 maj. KyrkA hoppas att parterna vid detta tillfälle kan hitta kompromisser så avtalet inom kort blir klart.

 Veckans avtalsförhandlingar har framförallt handlat om särskilda ersättningar, lägeravtalet och hur detta kan förbättras alternativt utgå då ersättningen är alltför låg.En viktig fråga är huruvida medarbetare med oreglerad arbetstid ska vara det även under läger då detta inte är förenligt med förutsättningar för att ha oreglerad arbetstid.Arbetsmiljöfrågor rörande behovet av larm och säkerhetsrutiner vid ensamarbete bland annat. 

Vecka 18, 2 maj

Förhandlingarna återupptogs efter några dagars vila. 

Parterna diskuterar AVG (Avtalsvårdsgrupp). Skao har föreslagit att frågor som inte hinner hanteras under våren ska fortsätta diskuteras i AVG senare. Hit hör bland annat frågor som rör arbetsmiljö och att präster, pedagoger och diakoner är bristyrken. Som KyrkA tidigare har påtalat finns det exempel där så mycket som 25% av prästtjänsterna är vakanta på sina håll.

Nästa förhandling är 2:a maj

KyrkA säger ja till möjligheten till lokala avtal om årsarbetstid

Under helgen har avtalsdelegationen för Kyrkans Akademikerförbund diskuterat och debatterat Skaos förslag att införa årsarbetstid i det centrala avtalet – dock endast som en möjlighet till lokala kollektivavtal. Detta är nu förankrat inom KyrkA internt.

Bakgrunden är att Skao under de tre månader som gått av avtalsrörelsen gång på gång hävdat att årsarbetstid är lösningen på de problem som KyrkA påtalat gällande prästers ohälsa. Problemet med det höga ohälsotalet bland präster ska enligt Skao lösas med årsarbetstid.

Enligt Skao har de ett uppdrag att se till att årsarbetstid kommer in som en möjlighet i avtalet och de har fått detta från sina uppdragsgivare, dvs. förtroendevalda såväl som kyrkoherdar. Det råder enligt Skao en stor enighet om detta på arbetsgivarsidan och kyrkoherdar uppges skrika efter möjligheten att teckna avtal om årsarbetstid.

KyrkA kan efter noggrant övervägande tänka sig att gå arbetsgivaren till mötes i detta och att få in en skrivning i det centrala avtalet om årsarbetstid under Moment 7 Möjlighet till lokalavvikelse i § 13 om Arbetstid.

Det bör då stå som en särskild punkt och överhuvudtaget öppna upp möjligheten för lokala arbetsgivare att teckna lokala kollektivavtal om arbetstid med lokala arbetstagarparter om så önskas.

Nästa förhandlingstillfälle mellan KyrkA och Skao är den 10 april.

Dock väntas i dagsläget inget avtal före påsk då Skao även ville boka in tillfällen mot slutet av april.

Även om några frågor har fått sin lösning, bland annat på utlandsavtalet gällande kyrkoherdens ställning som KyrkA i de två senaste avtalsrörelserna påtalat, så återstår mycket att diskutera.

Detta rör inte minst gränssättningen mellan arbete och fritid samt lägeravtalet som många av våra medlemmar upplever orättvist.
Vi återkommer med en uppdatering innan påsk.

Parterna har kommit överens om att förlänga gällande avtal tillsvidare.

Förhandlingarna fortsätter och datum för kommande sittningar är fastställda fram till påsk. 

Avtalet prolongeras

Nuvarande centrala kollektivavtal går ut den 31 mars.

Parterna kan idag konstatera att ett nytt centralt kollektivavtal inte kommer att hinna bli klart till fredag den 31 mars.

Nästa förhandlingstillfälle är onsdag den 29 mars då parterna kommer att diskutera en förlängning av nuvarande avtal.

Denna vecka kommer förhandlingarna fortsätta föras relativt intensivt. Rapportering sker i detta forum i mån av tid.

Förhandlingsdelegationen tackar för allt stöd som vi erhållit! Ett varmt tack till alla er som hört av er till oss med era synpunkter, tankar och idéer! I synnerhet ett varmt tack till alla er som skriver uppmuntrande tillrop!

Förhandlingarna har gått in i ett mer intensivt skede med förhandlingar och tvärfackliga träffar var och varannan dag.

Under veckan som gått har KyrkA träffat arbetsgivaren ett flertal tillfällen och diskuterat såväl KyrkAs egna yrkanden som ett utkast från Skao till gemensam rekommendation vad gäller årsarbetstidsavtal för lokala parter.

När det gäller våra yrkande som rör den viktigaste arbetsmiljöfrågan i Svenska kyrkan idag, nämligen prästernas höga sjukskrivningstal samt frågan om diakoners arbetsmiljö har dessa frågor diskuterats med intensitet mellan KyrkA och Skao och senast i fredags.

Från flera håll hörs önskemål om en längre avtalsperiod och mot bakgrund av de önskemål som framkommit från våra medlemmar kyrkoherdarna har KyrkA fört fram att ett flerårsavtal är önskvärt. 

Vid dagens förhandlingar var samtliga parter samlade. Förhandlingarna rörde flera av områden som är centrala i Utlandsavtalet där parterna diskuterade bland annat följande frågor:

Kyrkoherdens ställning i utlandskyrkan. KyrkA har tidigare påtalat att kyrkoherdens ställning inte varit tillfredsställande inom SKUT.

Arbetsgivaren överväger en organisation som bättre följer Kyrkoordningen vad gäller kyrkoherdens ställning.

Den stora trätofrågan om vilken typ av anställning som ska gälla för SKUT var åter föremål för diskussion.

Vad gäller den av arbetsgivaren föreslagna förändringen om semesterdagarnas antal återtog arbetsgivaren sitt förslag då det i realiteten medförde försämringar.

Löneavtalsfrågan berördes även i detta forum. Under 2016 års förhandlingar kunde parterna på det nationella avtalet efter flera års arbete äntligen enas om ett löneavtal. Att detta avtal inrangeras i Utlandsavtalet verkar vara ett möjligt alternativ.

Tjänstebostadsfrågan förhandlades också men i nuläget är det för tidigt att säga något om denna.

Frågan om att vissa kyrkoherdar har en ohållbar arbetssituation då förväntningarna från församlingen är ohemula har KyrkA lyft vid ett antal förhandlingstillfällen. Kyrkokansliet har arbetat med frågan och det är möjligt att den finner sin lösning i närtid.

Medföljandebidraget, tjänstledighet med lön under uppsägningstid för att söka annat jobb samt frågan om skolavgifter är andra frågor som varit föremål för förhandling under dagen.

Nästa tillfälle som Utlandsavtalet förhandlas är måndag 20 mars.

Under veckan fortsätter förhandlingarna kring det nationella avtalet.

AVTALSDAGBOKEN vecka 9

Veckans avtalsförhandlingar har berört många viktiga frågor.

I de enskilda förhandlingarna mellan KyrkA och Skao har en av de viktigaste frågorna i avtalsrörelsen diskuterats, nämligen den om gränssättningen mellan arbete och fritid.

Som bekant är prästyrket det mest riskfyllda när det gäller risken för långtidssjukskrivning på grund av stress och utmattning när det gäller kvinnliga präster medan manliga präster ligger på tredje plats i riskzonen.

De kvinnliga diakonerna ligger på tredje plats bland yrkesarbetande kvinnor när det gäller risken för långtidssjukskrivning på grund av utmattning och stress.

Mot bakgrund av detta har KyrkA framfört ett antal yrkanden som i veckan diskuterats med Skao som anger att även de vill minska sjukskrivningarna. I samband med detta är arbetstiden och gränssättningen aktuella ämnen.

Ett annat stort problem som tangerar detta är bristen på präster, på diakoner, på församlingspedagoger, på kyrkomusiker. Den allvarliga bristsituationen utgör en utmaning för kyrkoherdarna vid planeringen av verksamheten liksom en direkt arbetsmiljörisk för de som arbetar på arbetsplatser med vakanser. När färre ska göra samma mängd arbete i en redan pressad vardag ökar risken för att ännu fler blir sjukskrivna. Utifrån de data som KyrkA insamlat framgår det att i vissa stift är prästbristen så allvarlig så att var fjärde tjänst är vakant. Att få tag på diakoner och församlingspedagoger kan vara omöjligt idag utanför tätorterna. KyrkA vill ha en dialog med arbetsgivarorganisationen för att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att öka tillgången på akademiker i de församlingsvårdande yrkena i framtiden. Det tar sex år att få fram en präst och då ska den börja studera teologi idag. Dessa ödesmättade frågor är stora och komplexa och parterna diskuterar nu att föra de mer omfattande frågorna till en partssammansatt grupp som på djupet kan penetrera dessa frågeställningar.

Mer konkret har parterna diskuterat att omgående ta itu med de mycket konkreta risksituationer som kan förekomma på ett helt annat sätt än för ett antal år sedan. Klimatet i samhället har hårdnat, människor mår sämre och samhällets vanliga skyddsnät är för grovmaskigt och de människor som faller igenom strömmar till kyrkorna i hopp om stöd, sammanhang och ekonomisk hjälp. Detta skapar andra hotbilder och risksituationer än förut. KyrkA kräver att alla arbetsgivare vidtar skyddsåtgärder såsom att tillhandahålla larm vid till exempel hembesök och andra enkla men relevanta åtgärder.

Flera medlemmar har uppgett att de saknar en bättre ersättning för beredskap som utförs på storhelger. Denna fråga liksom frågan om begränsningen av beredskap som i praktiken kan vara ett stort problem har berörts.

Ett annat av KyrkAs yrkanden rör som bekant den flora av ordningar och bristen på ordningar som reglerar verksamheten för jourhavande präst. Här avvaktar Skao besked från stiften huruvida de har mandat eller inte att förhandla denna fråga.

Lägerbilagan får mycket kritik på grund av att de som idag åker iväg på läger får sämre betalt än om de arbetat motsvarande tider i församlingshemmet och fått sova hemma i sin egen sköna säng. Nivåerna på ersättningarna upplevs som det stora problemet liksom det faktum att en medarbetare med oreglerad arbetstid inte kan delta i läger och fortsätta vara oreglerad. KyrkA har även påtalat att det måste vara regel att en lägerplats alltid genomgår en riskanalys innan genomförandet av lägret.

Idag på eftermiddagen stod Utlandsavtalet på dagordningen. Parterna diskuterade framförallt anställningstryggheten för de som är anställda i SKUT. Denna fråga aktualiseras ofta först när anställningen upphör och det är dags för hemresa och verkligheten kommer ikapp. Under dagens förhandlingar berördes möjligheten till fortbildning löpande även för de som arbetar i utlandet samt frågan om medföljandes SGI. Från arbetsgivarhåll har lagts förslag om att utrustningen av tjänstebostaden ska likställas oberoende av placeringsort liksom en mer noggrann kontroll av i vilka situationer skolavgifter kan bli aktuella. Ett antal frågor hänsköts till Kyrkokansliet för utredning och parterna väntar svar på dessa till nästa förhandlingstillfälle om Utlandsavtalet som är den 14 mars. 

Samtliga förbund och motparten Skao har haft ett avstämningsmöte.

Parterna är preliminärt eniga om att vissa frågor som ligger i fackens yrkanden kräver ett mer gediget arbete än vad som hinns med innan ett avtal behöver vara färdigt.

Vad gäller KyrkAs yrkanden diskuterar vi att de tre stora problemområdena med prästbristen, diakonbristen och bristen på församlingspedagoger behöver en djupare analys än vad som är möjligt om ett avtal mot förmodan skulle bli klart i mars.

Likaså kan vi tänka oss att lägga över ett arbete med titeln Hållbart arbetsliv för präster i en partsgemensam grupp.

Då framförallt våra kyrkoherdar uttryckt att de vill ha en längre avtalsperiod än ett år har KyrkA framfört detta yrkande.

Ett flerårigt avtal skulle ge arbetsro till såväl arbetsgivare som fackliga parter både centralt och lokalt. Centralt att arbeta med viktiga frågor som rekrytering och arbetsmiljö istället för att sitta i avtalsförhandlingar halvårsvis.

På det lokala planet kan det vara en fördel att avtalet föreligger och bläcket hinner torka innan ett nytt avtal ska hanteras.

De fackliga parterna planerar kontinuerliga avstämningar sinsemellan.

Parterna har återupptagit förhandlingarna om utlandsavtalet som ajournerades i höstas då avtalet prolongerades.

KyrkA vill här uttrycka en försiktig optimism om att ett avtal ska kunna uppnås i årets avtalsrörelse.

Arbetsgivaren verkar förstå våra medlemmars behov och önskemål på ett annat sätt än tidigare.

Den enskilt viktigaste frågan är fortfarande den trygga hemkomsten. Våra medlemmar ska inte straffas för att de åker ut och arbetar i utlandet för kyrkans räkning.

Det har varit förvånande att en modern arbetsgivare som säger sig hylla humana ideal vill friskriva sig från en av de mest grundläggande lagarna på svensk arbetsmarknad, nämligen LAS.

Vi har i år mött en annan förståelse från arbetsgivarens sida för detta och vi hoppas vi når dem i denna utomordentligt viktiga frågeställning.

Vi vill också uttrycka att vi är nöjda med de förslag till skrivningar som arbetsgivarparten kommer med vad gäller lagvalsfrågor och att tvister ska lösas i Sverige.

Nästa tillfälle för förhandlingar om utlandsavtalet är fredagen den 3 mars.

Parterna KyrkA och Skao har träffats enskilt för att diskutera den svåraste frågan under avtalsrörelsen och där parterna sannolikt står längst ifrån varandra, nämligen arbetstiden.

Skao vill införa årsarbetstid och hänvisar till att deras arbetsgivare skriker efter det. Vid det senaste mötet klargjorde Skao vad de avsåg med denna term då ”årsarbetstid” kan stå för mycket beroende på hur uttrycket definieras.

Skao tänker sig en förlängd beräkningsperiod vilket KyrkA tar starkt avstånd ifrån då detta är en ytterst hög riskfaktor ur arbetsmiljösynpunkt. Vi vet redan att präster och diakoner är högriskyrken försjukskrivning på grund av stress och KyrkA arbetar för att motverka dessa risker, inte öka dem.

KyrkA har fått ytterst få önskemål om årsarbetstid och då inte från församlingsvårdande yrken. Däremot vet vi utifrån våra kontakter och möten med medlemmar, såväl kyrkoherdar, komministrar som diakoner att de gärna ser ett enhetligt arbetstidssystem dock inte 38,25 eller bättre uttryckt: absolut inte 38,25 utan alla vill ha kvar systemet med 15 fridagar. För de medlemmar som idag arbetar bekväm arbetstid måndag till fredag eller måndag till lördag behöver också vissa villkor stämmas av så att det inte blir en försämring.

Enligt Skaos förhandlingschef Cecilia Herm är Skao dock berett att diskutera villkoren och formen för årsarbetstid och att de som arbetsgivarorganisation har förstått behovet av återhämtning under hela dagar.

De är heller inte intresserade av delade pass vilket KyrkA ville försäkra sig om att inte var ett alternativ.

Frågorna är många och svåra och förhandlingarna kommer sannolikt att pågå länge.

Rapport kommer när det finns något att rapportera om.

Denna gång en översiktlig uppdatering.

Förhandlingar pågår fortsatt och parterna har försiktigt diskuterat att lägga vissa frågor i partsgemensamma arbetsgrupper för att gemensamt  se vad ett samarbete i så fall kan ge. Fler datum har bokats in och dessa sträcker sig i nuläget till slutet av mars.

Det är ytterst osannolikt att vi har ett avtal innan dess.

Tyvärr är avtalsförhandlingarna inställda på grund av influensa. Parterna undersöker möljigheterna att hitta nya förhandlingstider.

Tyvärr meddelade Skao förhinder till förhandlingen den 31 januari.

Parterna träffades förra veckan i storgrupp med alla parter närvarande.

Bland annat informerades om respektive parts yrkanden samt ett antal praktiska frågor och rutiner.

Skaos nya förhandlingschef Cecilia Herm uttryckte önskemål om att förhandlingarna ska föras i ett respektfullt klimat vilket vi från KyrkA välkomnar.

Nästa förhandlingstillfälle tisdag 31 januari

Avtalsrörelsen startar

Den 13 januari 2017 startade avtalsrörelsen för akademiker inom Svenska kyrkan. KyrkA och Skao utbytte yrkanden respektive bud inför avtalsrörelsen 2017.

KyrkAs yrkanden fokuserar på arbetsmiljöfrågor.

- Vi kräver att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att långsiktigt lösa bristen på nyckelgrupperna inom Svenska kyrkan. Det råder idag en allvarlig brist på akademiker som kan inneha en tjänst inom Svenska kyrkan, säger Bror Holm förbundsordförande.

Såväl präster, diakoner som församlingspedagoger har långa akademiska utbildningar bakom sig och är dessutom specifikt utbildade för att kunna arbeta in om Svenska kyrkan. Prästbristen är idag så allvarlig att var fjärde tjänst är vakant på sina håll. Detta är en allvarlig riskfaktor för de kvarvarande kollegernas hälsa. Läget är lika allvarligt bland diakoner och församlingspedagoger. 

Vidare yrkar KyrkA att fritiden måste värnas för präster och diakoner och arbetsgivaren måste vidta åtgärder för att minska risken för stress och utmattning för dessa grupper.

Hot och våld är ett annat problem som lyfts fram och då inte minst för diakonerna. Konfirmationsläger och andra ungdomsläger är av utomordentlig vikt för Svenska kyrkans framtid.

Ändå visar KyrkAs senaste enkät att en övervägande majoritet av församlingspedagogerna anser att lägerersättningen är alltför otillfredsställande. KyrkA driver också frågan om handledning för nyutbildade församlingspedagoger.

Andra frågor som yrkandena behandlar är biskoparnas villkor samt behovet att uppmärksamma akademiker inom Svenska kyrkan som inte arbetar direkt i församlingsvården.

Detta är den första rapporten från avtalsrörelsen 2017.

Följ den på KyrkAs webb.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218