Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

BKSK 19 tydliggör arbetsuppgifter och ansvar i Svenska kyrkan

2019-06-18

Ett nytt centralt klassificeringssystem för anställda inom Svenska kyrkan är nu klart efter fem års arbete. BKSK 19 ersätter det gamla BFS från 2001. Nytt är att chefers och arbetsledares ansvar tydligt beskrivs och fler yrken tillkommer. Syftet med den nya klassificeringen är att den bättre ska beskriva alla anställdas arbetsuppgifter och ansvar.

BKSK beskriver även ansvar
Det viktiga i BKSK 19 är vad jag gör och vilket ansvar jag har som anställd i Svenska kyrkan. BKSK 19 innehåller, till skillnad från den tidigare BSF:en, två delar, så kallade komponenter:

1. Etikett: 
Klassificering av arbetsuppgifter. Anges för samtliga anställda.

2. Ansvarskod:  
Beskriver ledningsansvar och chefsnivå. Anges för anställda med lednings- och/eller chefsuppdrag.
Båda komponenterna används vid sammanställning av partsgemensam lönestatistik.   

 • Vad betyder BKSK för mig som anställd?
  Vid nyanställning ska varje medarbetare inordnas i en klassificering. Likaså ska alla befintliga medarbetare under hösten läggas över på BKSK från den befattning de hade i BSF. Detta är ett ansvar som de lokala parterna, dvs. arbetsgivaren och stiftskretsen, ska komma överens om.
    Att inplaceras i rätt grupp är viktigt för att lönen ska kunna jämföras med individer som har liknande uppgifter inom Svenska kyrkan. Om du inplaceras i fel grupp kan din lön  antingen påverkas negativt eller så drar du ner de andras löner vilket heller inte är avsikten. Därför är det viktigt att klassificeringen sker
  i samråd mellan de lokala parterna. Om dessa inte kommer överens skasamråd  ske med de centrala parterna.
    För att säkerställa kvalitén i den partsgemensamma statistiken krävs en kontinuerlig lokal översyn mellan arbetsgivaren och KyrkA av de anställdas yrkeskoder.  

  Anpassat efter kyrkan
  BKSK 19 är tydligare och är ordnat efter Svenska kyrkans arbetsförhållanden och tar hänsyn till alla yrkesgrupper i församlingarna. Den ger sammantaget en god bild av hur kyrka och församling har organiserat sig ute i landet.
    Särskilt har chefs- och ledningsfunktioner blivit tydligare. Det är stor skillnad på att vara högsta chef och att vara arbetsledare och det slår igenom tydligt i BKSK. Det stora flertalet medlemmar i KyrkA har idag lednings- och/eller chefsansvar. För dem kombineras nu klassificeringen med en kod för ansvaret. Samtliga etiketter kan i förekommande fall kombineras med ansvarskod för den som inom ramen för sin tjänst utför lednings-och/eller chefsarbete. Nu tydliggörs kyrkoherdars och chefers ansvar bättre för att se om lönen speglar deras arbetsuppgifter. 
   

  Ansvarskod
  För anställda med lednings-/chefsansvar ska etikett och ansvarskod användas. Samtliga etiketter kan således kombineras med ansvarskod för den som inom ramen för sin tjänst utför lednings-och/eller chefsarbete.
    Ansvarskoden innehåller två delar: Ansvarstyp respektive Ansvarsnivå. De beskriver vilket eller vilka områden den anställde har ansvar för och på vilken nivå i chefshierarkin ansvaret ligger. 


  Ansvarstyp 

  1. Personalansvar.

  2. Budgetansvar. 

  3. Verksamhetsansvar.

  4. Ansvar i styrelse eller råd.

  5. Präst som på kyrkoherdens delegation är ledamot i församlingsrådet och har ett särskilt ledningsuppdrag för en eller fleraförsamlingar.

  6. Arbetsledningsansvar – leder och fördelar det dagliga arbetet för anställda, men har inte utvecklings- och lönesamtal.


  Ansvarsnivå

  Det finns tre olika nivåer av ansvar:

  A-chef = Högsta chef – är överställd B- eller C-chef. Enligt kyrkoordningen biskop, domprost och kyrkoherde.

  B-chef = Chef över chef/chefer – har underställd chef/underställda chefer och överställd chef. 

  C-chef = Chef över medarbetare – är överställd medarbetare och underställd A- eller B-chef.

   

  BKSK 19 – LÄS MER
  BKSK 19 består av två komponenter: etikett och ansvarskod. Etiketten ersätter befattningar i BSF:en.
  Etiketterna består av en sifferkod, benämning på arbetsuppgifter, förklarande beskrivning och förtydligande. Det är den anställdes huvudsakliga arbetsuppgift som är grund för klassificeringen. Om hen har arbetsuppgifter som passar in på flera etiketter ska det så kallade mest-kriteriet tillämpas. De arbetsuppgifter som utgör största delen av anställningen styr vilken etikett som används. 

  Roland Asplund

   
   
  Kyrkans Akademikerförbund
  Östermalmsgatan 68 A
  114 50 Stockholm
  Besök: Östermalmsgatan 68 F
   
  Telefon: 08-441 85 60
  Fax: 08-441 85 77
  kansli@kyrka.se
  Org.nr: 802002-7218