Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Förbättrat grundskydd för pensionärer

2019-04-10


Det är ytterst otillfredsställande att antalet pensionärer under fattigdomsgränsen i Sverige är fler än i EU-länderna och Norden, samt att andelen fattigpensionärer beräknas fortsätta att öka i Sverige. Mycket återstår för att svenska pensioner ska nå upp till pensionerna i våra nordiska grannländer.

Utredningens förslag kan ge ett välbehövligt tillskott till de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna, men detta rör sig om ett fåtal människor, svarar KyrkA i ett remissyttrande på Regeringens promemoria 2019-02-01 S2019/00462/SF om ”Förbättrat grundskydd för pensionärer”.

Merparten pensionärer berörs marginellt

Merparten av pensionärerna berörs marginellt eller inte alls i det nya förslaget. Förslagen löser inte problemen med ekonomisk utsatthet bland en bred grupp pensionärer, och är därmed otillräckliga, säger KyrkA.

Regeringskansliets arbetsgrupp föreslår höjd grundnivå för garantipension för den som är född 1937 eller tidigare. KyrkA menar att garantipensionen bör höjas mer än arbetsgruppens förslag på 200 kr. En nivå på 300-400 kr är mer lämplig. Garantipensionen syftar till att täcka grundläggande konsumtionskostnader.

KyrkA menar också att det bör införas ett tilläggsbelopp till garantipensionen för de pensionärer med svagast ekonomi.

Förhöjt kostnadstak i bostadstillägget
Arbetsgruppen föreslår att kostnadstaket i bostadstillägget för ålderspensionärer höjs till 7000 kr per månad för ogifta och 3500 kr per månad för gifta. Kyrka vill se en större höjning – 8000 kr respektive 4000 kr med motiveringen att pensionärshushåll bör kunna efterfråga också nyproducerade bostäder.

Ett annat förslag från arbetsgruppen gäller fribelopp för arbetsinkomster. Det föreslås införas för personer med äldreförsörjningsstöd, före avdrag för skatte- och avgiftssats. Fribeloppet ska uppgå till 24 000 kr per år.  KyrkA ställer sig positiva till förslaget men är av uppfattningen att också måste värdesäkras, dvs. koppla fribeloppet till löneprisindex och därigenom garantera köpkraften.


Fattigpensionärer flest i Sverige

Snittet för EU-länderna 2018 när det gäller antalet fattigpensionärer är totalt 14,5 % och för kvinnor 16,8 %. Snittet för Sverige är totalt 16,8 % och för kvinnor 21.7 %. Det är uppenbart att pensionssystemet inte levererar tillräcklig trygghet längre i Sverige. Den s.k. "bromsen" bör avskaffas och garantipensionen höjas rejält. Det är också oroande att så många kvinnor i Sverige kan se fram emot en pension under EU:s fattigdomsgräns. 


KyrkA föreslår ny pensionsutredning
Det är KyrkAs uppfattning att när det förslag som planeras införas från 1 januari 2020 är infört, så måste omgående en ny utredning komma till stånd med uppdrag att se över Sveriges pensionssystem ytterligare, för att anpassa pensionerna till nivåerna i EU och de nordiska länderna.

 

 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218