Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

KyrkA vann i Arbetsdomstolen

Referat Arbetsdomstolens dom AD 2014 nr 51; Kyrkans Akademikerförbund ./. Hamrånge församling

2014-07-23

Tvisten gällde huruvida församlingen hade rätt att kvitta sin påstådda fordran mot kyrkoherdens rätt till lön och bilersättning.

Bestämmelser om en arbetsgivares möjlighet att kvitta mot arbetstagarens intjänade lön och ersättning finns i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt, den så kallade kvittningslagen. Sådan kvittning är endast tillåten under vissa begränsade förhållanden.

Kyrkoherden blev i början av 2000–talet del i en informell grupp av personer med arbetsledande uppgifter inom kyrkan. Kyrkoherden deltog i möten inom gruppen cirka tio gånger per år under tio års tid tills de upphörde 2012.

Ungefär samtidigt som gruppen slutade att träffas ifrågasatte församlingen om gruppen överhuvudtaget funnits och om några träffar alls ägt rum. Församlingen menade att allt varit påhittat av kyrkoherden och att han i stället varit olovligt frånvarande när han sagt sig delta i mötena.

Församlingen gjorde därför under sommaren 2012 avdrag på kyrkoherdens rätt till lön och bilersättning med drygt 52 000 kr, varav drygt 3 000 kr utgjorde bilersättning. Enligt församlingen hade kyrkoherden gått med på att sådant avdrag fick göras. I vart fall ansåg församlingen att arbetsgivaren haft rätt att kvitta eftersom kyrkoherden varit olovligt frånvarande.

Kyrkoherden var emellertid av den uppfattningen att han endast lämnat ett mycket begränsat medgivande till kvittning och att församlingen inte kvittat på sätt som var överenskommet. Därmed hade också kyrkoherdens medgivande enligt honom förfallit. Dessutom hävdade kyrkoherden att den aktuella gruppen av arbetsledare visst funnits och att han också efter godkännande av församlingen faktiskt deltagit i mötena. 

Arbetsdomstolen har nu funnit att det inte träffats något gällande avtal mellan församlingen och kyrkoherden om att arbetsgivaren haft rätt till återbetalning av lön och bilersättning. Domstolen anser heller inte att kyrkoherden varit olovligt frånvarande från sitt arbete.

Därmed har församlingen också saknat rätt att kvitta sin påstådda fordran mot kyrkoherdens rätt till lön och bilersättning. Församlingen har därför brutit mot kvittningslagen och är därför skyldig att till kyrkoherden betala hela det innehållna beloppet om drygt 52 000 kr. Dessutom ska församlingen till kyrkoherden betala skadestånd med 30 000 kr för den kränkning som brottet inneburit.

Däremot anser inte domstolen, trots att församlingen felaktigt hållit inne och kvittat drygt 3 000 kr avseende bilersättning, att arbetsgivaren även brutit mot bilavtalet. Anledning till detta var enligt domstolen att församlingens agerande inte berodde på felaktig tillämpning av kollektivavtalet eller ovilja att följa detta. I det belopp om drygt 52 000 kr som församlingen ska betala till kyrkoherden ingår dock även de drygt 3 000 kr avseende bilersättning som församlingen felaktigt kvittat, eftersom arbetsgivaren överhuvudtaget inte ansetts ha något krav på kyrkoherden.

Domen kan som pdf laddas ned från förbundets hemsida härintill.

Robert Svec

Förbundsjurist

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218