Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Det blir ingen ny BSF

2017-06-21  |  Uppdaterad 2017-09-04

Parterna har under närmare tre år arbetat med att få fram en ny befattningsnomenklatur som kan ersätta BSF 01.

Arbetet var långt framskridet och förhandlingarna i princip klara när Skao vägrar ta med ett av de mest grundläggande områdena för präster. Skao har tidigare ifrågasatt om församlingsherde skulle införas i nya BSF vilket storligen förvånat förbundet. Detta bland annat med motiveringen att det inte finns i kyrkoordningen. En något långsökt motivering med tanke på att det är få av de befattningar som återfinns i BSF som stipuleras i kyrkoordningen.

-        – Förbundet har avsatt mycket tid för att arbeta fram ett nytt befattningssystem, liksom de övriga fackförbunden och även Skao. Vi är väldigt förvånade att de efter att parterna var överens vill så kraftigt ändra i det som överenskommits, säger Bror Holm, förbundsordförande.
– Då det gäller för våra medlemmar viktiga frågor kan vi inte gå med på det och då är det bättre att avvakta tills läget är annorlunda.

Såhär såg det förslag till nytt befattningssystem ut som gick ut på remiss

BSF 17 skulle bestå, till skillnad från tidigare versioner av BSF, av två komponenter:

  • Etikett - för samtliga anställda
  • Ansvarskod för chef-/ledningsarbete - för anställda med chefs- och/eller ledningsuppdrag

Samtliga etiketter kunde i förekommande fall kombineras med ansvarskod för chef- eller ledningsarbete. För anställda med chef-/ledningsansvar skulle etiketten alltid kompletteras med ansvarskod för chef-/ledningsarbete. Ansvarskoden består av två delar, Ansvarstyp och Ansvarsnivå.

Ansvarstyp

1. Pastoralt ansvar = ansvarar för att verksamheten följer Svenska Kyrkans tro, bekännelse och lära utifrån Kyrkoordningen.

2. Personalansvar = leder och fördelar arbetet inom området, har utvecklings- och lönesamtal med underställd personal.

3. Budgetansvar = ansvarar för budget inom givna ramar, givna av kyrkoråd/församlingsråd/kyrkofullmäktige.

4. Verksamhetsansvar= ansvarar för verksamhet inom givna ramar.

5. Ansvar i styrelser eller råd = är ledamot i styrelse eller råd. Kan vara på delegation vad gäller till exempel i församlingsråd.

6. Arbetsledare = leder och fördelar det dagliga arbetet för anställda, men har inte utvecklings- och lönesamtal.

Ansvarsnivå för chefer

A. Högsta chef - Enligt kyrkoordningen Biskop, Domprost och Kyrkoherde.

B. Chef över chefer - Har chefer både över och under sig. Finns i större organisationer med chefshierarki.

C. Chef över medarbetare - Har chef över sig. 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218