Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Det blir ingen ny BSF

2017-06-21  |  Uppdaterad 2017-06-27

Den nya befattningsnomenklaturen för Svenska kyrkan går i graven innan den ens hunnit bli döpt. Sedan 2014 har parterna diskuterat behovet av ett nytt befattningssystem som kunde ersätta BSF.

En partsgemensam arbetsgrupp har diskuterat frågan under minst två år och förhandlingar har pågått där parterna tvingats till kompromisser för att uppnå en samsyn. I våras gick en remiss med det nya förslaget ut och det stod parterna fritt att skicka till alla instanser som de önskade.

 I slutet av maj – fem i tolv innan nya BSF ska sjösättas - och efter flera års förhandlingsarbete och utan stöd i remisser, kyrkorätt eller verklighet meddelar Skao att de vill ta bort allt som har med präster att göra: bort med församlingsherde, de vill ta bort pastoralt ansvar och de vill förändra ansvars typ 5. När KyrkA motsätter sig denna förändring som innebär ett borttagande av allt som är specifikt för Svenska kyrkan meddelar Skao – efter ytterligare några förhandlingsturer – att det inte blir något nytt BSF

Såhär såg det förslag till nytt befattningssystem ut som gick ut på remiss

BSF 17 skulle bestå, till skillnad från tidigare versioner av BSF, av två komponenter:

  • Etikett - för samtliga anställda
  • Ansvarskod för chef-/ledningsarbete - för anställda med chefs- och/eller ledningsuppdrag

Samtliga etiketter kunde i förekommande fall kombineras med ansvarskod för chef- eller ledningsarbete. För anställda med chef-/ledningsansvar skulle etiketten alltid kompletteras med ansvarskod för chef-/ledningsarbete. Ansvarskoden består av två delar, Ansvarstyp och Ansvarsnivå.

Ansvarstyp

1. Pastoralt ansvar = ansvarar för att verksamheten följer Svenska Kyrkans tro, bekännelse och lära utifrån Kyrkoordningen.

2. Personalansvar = leder och fördelar arbetet inom området, har utvecklings- och lönesamtal med underställd personal.

3. Budgetansvar = ansvarar för budget inom givna ramar, givna av kyrkoråd/församlingsråd/kyrkofullmäktige.

4. Verksamhetsansvar= ansvarar för verksamhet inom givna ramar.

5. Ansvar i styrelser eller råd = är ledamot i styrelse eller råd. Kan vara på delegation vad gäller till exempel i församlingsråd.

6. Arbetsledare = leder och fördelar det dagliga arbetet för anställda, men har inte utvecklings- och lönesamtal.

Ansvarsnivå för chefer

A. Högsta chef - Enligt kyrkoordningen Biskop, Domprost och Kyrkoherde.

B. Chef över chefer - Har chefer både över och under sig. Finns i större organisationer med chefshierarki.

C. Chef över medarbetare - Har chef över sig. 

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218