Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Medling inleds

2017-06-07

Parterna är överens om att enda vägen framåt i avtalsrörelsen är medling och har överenskommit om medling. Det första gemensamma medlingstillfället är fredag den 9 juni. Medlare är Claes Stråth och Karl-Olof Stenqvist.

Efter nära fem månaders förhandling är Skao och Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) inte närmare en lösning

Avtalsrörelsen 2017 mellan KyrkA och Skao startade den 13 januari i år. Då träffades parterna för att överlämna yrkanden till varandra. KyrkAs yrkanden riktar in sig på arbetsmiljö och inte minst den viktiga frågan om gränssättning mellan arbete och fritid. Ett annat centralt yrkande är att ge församlingsdiakoner och församlingspedagoger tillbaka den arbetstidsmodell som de förlorade i förra avtalsrörelsen.

Varför har parterna inte kommit längre?

Skao angriper en arbetstidsmodell som fungerat i närmare 40 år

-        Vi kan inte gå med på Skaos försök att omintetgöra en arbetstidsmodell som fungerat länge och väl inom kyrkan och som nu ska tas bort med ett pennstreck utan att någon analyserat konsekvenserna för verksamheten, säger Bror Holm, förbundsordförande. Den modell som kallas ”prästernas arbetstidsmodell” är så flexibel och så arbetsgivarvänlig att Skaos argument att prästerna nu ska arbeta ännu mer flexibelt är en chimär.

 

Skaos modell medför ökade kostnader för verksamheten och arbetsmiljörisker för de anställda, framförallt prästerna

Kyrkans Akademikerförbund är det största akademikerförbundet inom Svenska kyrkan och organiserar präster, diakoner, ekonomer, församlingspedagoger, jurister och alla akademiker anställda i kyrkan. KyrkA ser allvarligt på Skaos bristande insikter i vilka konsekvenser för verksamheten som den arbetstidsmodell, den så kallade 38,25-modellen, som Skao nu framför skulle medföra.

-        Vi är mäkta förvånade över det sätt Skao fört dessa förhandlingar på, säger Vibeke Hammarström, kanslichef tillika förhandlingschef. I vintras meddelade Skao att de vill ta bort prästernas arbetstid och införa den modell som felaktigt kallas 38,25. Vi blev lättade då Skao under 4,5 månaders förhandlingar hävdat att de frångått 38,25 och att det de kallar årsarbetstid är svaret på alla arbetsmiljöproblem inom Svenska kyrkan. Enligt Skao skulle årsarbetstiden lösa problemet att såväl  präster som diakoner arbetar för mycket samt att det råder brist på yrken inom vigningstjänsten men även bland församlingspedagoger. När vårt förbund efter omfattande interna diskussioner sagt ja till möjligheten att teckna lokala avtal om årsarbetstid viftar Skao bort det som oviktigt och börjar angripa prästernas arbetstidsmodell. Vi hade en överenskommelse om att om vi gick med på lokala avtal om årsarbetstid – då skulle de lämna specialbestämmelserna om prästernas nuvarande  arbetstidsmodell ifred. Nu vill de inte kännas vid den överenskommelsen utan hävdar att prästerna ska arbeta likadant som de som går på skift inom kommun och landsting arbetar.

-        Arbetsgivarorganisationen Skao gick ut hårt med att deras uppdrag var att införa årsarbetstid i Svenska kyrkan. De sa att kyrkoherdar ”skrek” efter årsarbetstid. För min del har jag aldrig hört en kyrkoherde överhuvudtaget efterlysa den modellen, fortsätter Bror Holm som själv är kyrkoherde när han inte är förbundsordförande för KyrkA. Nu har de ändrat sig och vill att prästerna oavsett om det fungerar eller inte för verksamheten ska arbeta enligt samma modell som vaktmästarna har.

-        Den modell de förordar fungerar när det finns olika skift som byter av varandra och en högre personaltäthet eller där arbetet kan anstå till följande dag, men den fungerar inte i den verklighet vi lever i inom Svenska kyrkan idag, säger Bror Holm. Den skulle medföra fördyringar på grund av att modellen bygger på en högre personaltäthet, kostnader för övertid och byte av dag eller tur och KyrkAs bedömning är att Svenska kyrkan inte har råd med den modellen vare sig ur hälsosynpunkt för de som skulle arbeta enligt den eller ur ekonomisk synpunkt för församlingarna.

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218