Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Strejkrätten - vad har hänt?

2018-06-14

I juni 2017 tillsattes en utredning om rätten att vidta stridsåtgärder. I februari 2018 läckte ett förslag från utredningen som byggde på huvudprincipen att endast ett kollektivavtal per arbetsplats ska tillåtas. Inte minst på tjänstemannasidan skulle det innebära en stor förändring, eftersom huvudregeln där idag är att arbetsgivare träffar fler än ett avtal med fackliga organisationer.

Saco var allvarligt oroad över att det skulle innebära stora ingrepp i grundläggande fackliga rättigheter, som föreningsfriheten och rätten att förhandla om kollektivavtal. Saco har haft en löpande dialog med olika aktörer under hela processen. Målet har varit att strejkrätten inte ska begränsas mer än nödvändigt, att säkra Sacoförbundens fortsatta möjligheter att ta tillvara akademikernas intresse på arbetsmarknaden fullt ut och att föreningsfriheten ska respekteras.

Vi kan nu glädjas åt att vårt arbete har gett resultat i och med att Saco den 5 juni ställde sig bakom ett förslag tillsammans med övriga parter på arbetsmarknaden. Sacos förbund stödjer förslaget

Nu när parterna tagit ansvar och hittat en lösning ser vi inget behov av att Stridsåtgärdsutredningens förslag läggs fram, vilket vi kommer att fortsätta att framföra till nuvarande och kommande regeringar.

Förslaget från parterna innebär tydligare spelregler på arbetsmarknaden, men förändrar inte i grunden maktbalansen. Det innebär att den ordning som redan gäller idag, framför allt på tjänstemannasidan, kommer att bestå. Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt för förbunden i Saco att träffa kollektivavtal och tillvarata sina medlemmars intressen fullt ut. Vi kan fortsätta att förbättra arbetsvillkoren för akademiker ute på arbetsplatserna.

Här besvarar vi några frågor som ni kanske har:

Fråga: Men har ni sålt ut strejkrätten? Ni sa ju att ni inte skulle göra det!

Svar: Sacos bedömning av förslaget är att det i grunden inte ändrar spelreglerna och maktbalansen på arbetsmarknaden. Vi har också bedömt det politiska läget på så sätt att alternativet var stora förändringar i strejkrätten som dessutom riskerade att slå hårdast mot akademikerförbunden. Med det här förslaget klargörs att syftet med en konflikt ska vara att träffa kollektivavtal. Sacoförbunden vidtar idag inte stridsåtgärder i något annat syfte. Vi tycker att det är rimligt och i enlighet med god sed att förhandlingar med arbetsgivarna ska genomföras före konflikt, liksom att andra och helt nya krav därefter inte ska kunna krävas med stöd av konflikt. 

Fråga: Kommer Sacoförbunden kunna avtala om ett eget avtal om det redan finns ett på arbetsplatsen?

Svar: Det har varit den viktigaste frågan för oss under hela den här processen och vi är nöjda med att man har tagit hänsyn till våra synpunkter i det här förslaget som nu överlämnas till regeringen.Parternas förslag innebär att fackförbund fortsatt kan vidta stridsåtgärder som en yttersta åtgärd. Även när en arbetsgivare är bunden av ett annat kollektivavtal. Det kommer fortsatt vara möjligt för konkurrerande fackförbund att teckna kollektivavtal för sina medlemmar.

Fråga: Varför är ni lojala med arbetsgivaren och inte med facket i konflikten i Göteborg?

Svar: Saco tar inte ställning i andra fackförbunds konflikter. Vi har tagit ställning för föreningsfriheten och är nöjda att vi nått en konstruktiv lösning genom förhandlingar med övriga parter, så som är brukligt enligt den svenska modellen.

Fråga: Varför ska man inte få strejka i rättstvister längre?

Vi tycker att rätten att vidta stridsåtgärder endast ska användas som en sista utväg och därför konfliktar Sacoförbunden inte i rättstvister, dvs individuella tvister som rör innebörden eller tillämpningen av lag eller avtal. Vi tycker att det lämpligaste sättet att lösa sådana tvister är i förhandlingar och ytterst av AD. Enligt förslaget görs den principen nu till lag.

Läs mer: Sacos pressmeddelande

 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218