Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Värdegrund och riktlinjer

Kyrkans Akademikerförbund delar de grundläggande värderingar i sociala och etiska frågor som övriga fackförbund inom Saco och Svenska kyrkan har.

Utgångspunkt för vår verksamhet är våra medlemmars engagemang, förbundets stadgar och en grundläggande princip om ömsesidig respekt.

Vi stödjer och utgår även från FN:s Global Compact och International Labour Organisation, ILO:s, konventioner.

I stadgarna för Kyrkans Akademikerförbund står det tydligt att  vi är en organisation, vars verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat sådana de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Vi förutsätter att förbundets medlemmar delar dessa värderingar.

Härav följer att medlemskap i Kyrkans Akademikerförbund inte är förenligt med att vara medlem i eller verka för organisation som är antidemokratisk, rasistisk eller våldsbenägen.

Orden mod, omtanke och inblick är våra kärnvärden. Tillsammans bildar de vår värdegrund. De beskriver hur vi vill uppfattas och hur vi vill bedriva vårt fackliga arbete.

Mod är att stå upp för medlemmarnas rättigheter och ställa krav på motparten.

Omtanke innebär att se till medlemmarnas bästa och konsekvenserna för Svenska kyrkan. Omtanke innebär också att man sätter sig in i medlemmens eller motpartens bild av verkligheten och bemöter den med respekt.

Inblick innebär att vi har god kunskap om Svenska kyrkans organisation och de avtal och regelverk som gäller för dem som arbetar där.

"Ett konstruktivt förbund som ser, förstår och agerar."
Genom att se, visar vi på närhet och omtanke, genom att förstå, visar vi på vår inblick och kunskap och genom att agera visar vi på vårt mod.

Senast ändrad 2017-01-30
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218