Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Så behandlar vi personuppgifter

Kyrkans Akademikerförbund följer de nya kraven enligt regelverket Dataskyddsförordningen (GDPR). Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som finns här på hemsidan och som används av förbundet i samband med medlemskapet. 

Uppgifter om medlemskap i en facklig organisation är känsliga personuppgifter där särskilt höga krav ställs.

Kyrkans Akademikerförbund kommer att använda de uppgifter du lämnar för att administrera ditt medlemskap, tillvarata dina intressen och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. 

Därför behandlar KyrkA, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att du ska: 

 

 • Få rådgivning och annat stöd i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (innefattar bl.a. löneöversyn och rådgivning kring arbetslöshetsförsäkring och arbetsskadeförsäkring)
 • Få rättshjälp genom att bli företrädd i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar och skiljenämnder.
 • Få den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet
 • Få förbundstidningen
 • Delta i utbildningar, seminarier och andra medlemsmöten
 • Få karriärrådgivning inklusive CV-granskning
 • Få nyhetsbrev, medlemsinformation och liknande
 • Betala rätt medlemsavgift

 

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär och/eller för att fullgöra vissa rättsliga skyldigheter vi har, som t.ex. en kollektivavtalad skyldighet.

Därför behandlar KyrkA också, när det är aktuellt, dina personuppgifter för att:

 

 • Genomföra kollektivavtalsförhandlingar
 • Genomföra medlemsundersökningar
 • Genomföra enkätutskick gällande bl.a. lönestatistik
 • Framställa lönestatistik

 

För dessa behandlingar är den rättsliga grunden att fullgöra det avtal som medlemskapet innebär, för att fullgöra vissa rättsliga förpliktelser vi har och/eller uppgifter av allmänt intresse som förbundet utför.

Därutöver behandlar KyrkA dina personuppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner.

För de här behandlingarna är intresseavvägning rättslig grund. Förbundet gör intresseavvägningen mot bakgrund av att du som medlem ska få ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet innebär. 

KyrkA kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med förbundets raderingsrutiner när de ändamål för vilka behandlingarna sker inte längre är aktuella. 

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få din personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till s.k. dataportabilitet. Dina rättigheter framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel. 15-18, 20, 21, 22.

Du kan läsa mer om dem på tillsynsmyndigheten Datainspektionens webb

För de ovan angivna ändamålen kan vi komma att lämna uppgifterna till andra. När det är aktuellt lämnas uppgifter till exempelvis följande mottagare: 

 

 • Arbetsgivare - exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar
 • Skattemyndigheten - vad gäller avdrag för medlemsavgifter
 • SPAR - för inhämtande av adressuppgifter
 • Det försäkringsbolag som förbundet samarbetar med rörande inkomstförsäkring
 • Tryckerier och distributionsföretag - när det gäller förbundstidning och andra trycksaker
 • Andra fackförbund och förhandlingskarteller som NN-förbundet samarbetar med
 • Saco
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd

 

 •  Bild: Saco

Torbjörn Angelbrant

08-613 48 00

dataskyddsombud@saco.se


Vad är ert uppdrag?

Dataskyddsombudet ska övervaka att KyrkA och de andra Sacoförbunden följer reglerna och vi ska ge råd och stöd i det arbetet. Vi är dock inte ansvariga för att GDPR följs och ger inte instruktioner till exempelvis anställda om hur de ska hantera personuppgifter. Det faktiska arbetet med GDPR måste göras av varje enskild organisation inom federationen. Utöver det ska vi arbeta för att sprida en dataskyddskultur inom federationen genom att till exempel hålla i utbildningar.

Hur kommer ni att arbeta inledningsvis med GDPR?

Arbetet med dataskydd är ett ständig och långsiktigt arbete. Inledningsvis finns ett behov av att kartlägga hur medlemsuppgifter hanteras inom federationen i stort och hur de lämnas ut. Vi har redan fått önskemål om att ta fram olika mallar som kan användas för alla förbund. Det tycker vi är en bra idé.

Senast ändrad 2019-08-20
Webbplatskarta


 Låst sida
Fackligt arbete Låst sida
  Nyhetsbrev Låst sida
  Facklig handbok Låst sida
  Lagar och avtal Låst sida
  Facklig utbildning Låst sida
     Låst sida
  Resor och boende Låst sida
   Låst sida
  Rapportering av RSO-tid Låst sida
Rekrytering Låst sida
Medlemsregister Låst sida
  Regional medlemsadministration Låst sida
Statistik Låst sida
  Medlemsstatistk Låst sida
Dokument Låst sida
  Dokumentarkiv Låst sida
   Låst sida
  Brevmallar Låst sida
  FS protokoll Låst sida
  Policyer Låst sida
 Låst sida
  Arbetsutskottet Låst sida
   Låst sida
 Låst sida

Skyddsombud

Kyrkoherde
 Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
  Delegering Låst sida
   Låst sida
  Arbetsanpassning och rehabilitering Låst sida
   Låst sida
   Låst sida
   Låst sida
  Konflikter Låst sida
  Medarbetarsamtal Låst sida
 Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
    Arbetsbrist Låst sida
     Låst sida
    Avskedande Låst sida
    Pension Låst sida
     Låst sida
  Diskriminering Låst sida
    Sexuella trakasserier Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
Din egen situation Låst sida
  Din tid Låst sida
  Ditt utvecklingssamtal Låst sida
   Låst sida
   Låst sida
Ledarskap Låst sida
  Arbetsgruppen Låst sida
  Coachande ledarskap Låst sida
   Låst sida
  Feedback Låst sida
  Konflikthantering Låst sida
    Hantering Låst sida
    Fem konfliktstilar Låst sida
    Medling Låst sida
     Låst sida
  Situationsanspassat ledarskap Låst sida
  Styra och leda Låst sida
   Låst sida
  Utvecklingssamtal Låst sida
   Låst sida
Ledningsdokument Låst sida
Din kyrkoherde kontakt Låst sida


Chef i Svenska kyrkan
 Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
  Delegering Låst sida
   Låst sida
  Arbetsanpassning och rehabilitering Låst sida
   Låst sida
   Låst sida
  Konflikter Låst sida
 Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
    Arbetsbrist Låst sida
     Låst sida
    Avskedande Låst sida
    Pension Låst sida
     Låst sida
  Diskriminering Låst sida
    Sexuella trakasserier Låst sida
   Låst sida
   Låst sida
     Låst sida
Din egen situation Låst sida
  Din tid Låst sida
  Ditt utvecklingssamtal Låst sida
   Låst sida
   Låst sida
Ledarskap Låst sida
  Arbetsgruppen Låst sida
  Coachande ledarskap Låst sida
   Låst sida
  Feedback Låst sida
  Konflikthantering Låst sida
    Hantering Låst sida
    Fem konfliktstilar Låst sida
    Medling Låst sida
     Låst sida
  Situationsanspassat ledarskap Låst sida
   Låst sida
  Utvecklingssamtal Låst sida
   Låst sida
Chefsnyheter


Pedagog

DiakonKyrkomusikerStuderande

Kretsar

Uppsala
Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen


Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen
Protokoll Låst sida

Skara
Bli medlem
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen
  
Information


Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen


Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen


Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Styrelsen
  
  Regionala skyddsombud

Lund
Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen


Bli medlem
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Lokal kontaktperson / info-mottagare
  Din kyrkoherdekontakt
  Styrelsen
Information

Karlstad
Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen


Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Informationsmottagare
  Styrelsen
Information


Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Regionala skyddsombud
  Styrelsen

Visby
Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Styrelsen
  
  Regionala skyddsombud

Stockholm
Bli medlem
Medlemsnytt
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  Styrelsen
  
  Regionala skyddsombud
  
  MBL- mottagare


Krets 14
Bli medlem
Nyhetsarkiv
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Skyddsombud
  Styrelsen
Medlem i krets 14


Utlandskretsen
Bli medlem
Styrelsens sida Låst sida
Kontakta oss
  
  Styrelsen

Fackliga utbildningar
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218