Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Din arbetsmiljö kan orsaka stress

Stress och utbrändhet är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning inom Svenska kyrkan. 2011 kom en första rapport från Försäkringskassan som bekräftade detta och sedan har rapporterna med samma innehåll avlöst varandra. Präster och särskilt kvinnor inom yrket är oftare än andra sjukskrivna för stressrelaterade symptom. Testa din stressnivå i testet som du når via rubriken till vänster "Gör ett stresstest".

____________________________________

Din Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som påverkar din och dina arbetskamraters hälsa, både kroppsligt och mentalt. Din arbetsmiljö är allt du har omkring dig på jobbet. Det är arbetsredskap och maskiner, luften, ljudet och ljuset, hur arbetet är organiserat och hur du trivs på arbetsplatsen.
Om du på grund av ditt arbete blivit sjuk eller råkat ut för en olycka kan du vara berättigad till ersättning. En arbetsskada måste anmälas.

Avsikten med arbetsmiljölagen är att se till att det finns en god arbetsmiljö och att förebygga ohälsa och olycksfall. Lagen tar fasta på rent fysiska förutsättningar, det vill säga att det inte ska vara direkt farligt att vistats på arbetsplatsen. Den tar också hänsyn till psykosociala aspekter som att arbetet skall föra med sig ett rikt arbetsinnehåll, tillfredsställelse i arbetsuppgifterna, gemenskap på arbetsplatsen och bidra till personlig utveckling.

Allt detta sammantaget ska leda till att den anställde inte påverkas negativt av sitt arbete, vare sig psykiskt eller fysiskt. Lagen omfattar all form av arbete. Det spelar ingen roll om man jobbar ute på fältet eller befinner sig på ett kontor. Den gör heller ingen skillnad mellan offentlig eller privat verksamhet. Den gäller också om man genomgår en utbildning, till exempel studerar vid ett universitet.

Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Denne ansvarar också för att det finns den företagsvård som krävs. Det står också i lagen att förhållandena ska upprätthållas genom samverkan mellan den anställde och arbetsgivaren. Vanligen sker detta inom ramen för det löpande arbetet men det kan också göras genom att man bildar skyddskommittéer eller utser ett skyddsombud.

På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska det finnas ett eller flera skyddsombud. Dessa utses av den lokala fackliga organisationen. Skyddsombudet företräder de anställda i arbetsmiljöfrågor och ska bland annat delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder och ny arbetsorganisation. Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt att avbryta verksamheten på en arbetsplats om arbetet innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv och hälsa.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som ska se till att bestämmelserna efterlevs. För att kunna utöva tillsynen har myndigheten rätt att genomföra kontroller. När ett skyddsombud har stoppat arbetet på en arbetsplats ska Arbetsmiljöverket omgående besöka den.

Arbetsmiljölagen är en allmänt formulerad lag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter behandlar mer praktiska situationer som till exempel hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilken finns i AFS 2001:1. Föreskrifterna gäller som lag.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Senast ändrad 2015-09-29
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218