Meny
Press   |   A-kassa   |   Kyrkfack   |   Kalender
 
Logga in

Press

Den segdragna medlingen mellan Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA, och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, har nått sitt slut. Parterna undertecknade idag ett nytt treårigt avtal. En elva månader lång avtalsrörelse som även innehållit flera fruktlösa medlingsförsök är till ända. Avtalet innehåller tillfredsställande skyddsregler och möjligheten till återhämtning med hela lediga dagar finns kvar.


Avtal i elfte timmen

Julen står för dörren och då går Svenska kyrkan in i sin allra mest intensiva arbetsperiod.

– Det är december månad och julen som är den mest arbetsintensiva månaden för präster men även för pedagoger och diakoner, förklarar Bror Holm, förbundsordförande. Det är viktigt att avtalet blev klart, även om det är i elfte timmen, så att vi får julfrid i Svenska kyrkan och att verksamheten inför våren 2018 kan planeras.

Avtalsrörelsen startade i januari 2017 och medlare kallades in i juni då parterna stod alltför långt ifrån varandra. Stötestenen från KyrkAs sida har varit att arbetsgivaren ville ta bort de 15 fridagarna för prästerna. Dessa är en väldigt viktig faktor för att möjliggöra återhämtning för denna yrkeskategori, som har Sveriges högsta sjukskrivningstal vad gäller långtidssjukskrivning på grund av utmattning.

– Det nu undertecknade avtalet medger att präster kan fortsätta arbeta som förut med ledighet hela dagar, säger Bror Holm. En annan grund till parternas distanserade förhållande var tidigare bud från Skao som innehöll kraftigt försämrade ekonomiska villkor; nämligen att ersättningen vid övertid, vid obekväm arbetstid och vid beredskap föreslogs tas bort för präster samt frågetecken huruvida kraven i arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv var uppfyllda.

– Det nu undertecknade avtalet är rättvist och alla yrkeskategorier har rätt tillövertidsersättning, ersättning för obekväm arbetstid samt beredskap, vidareutvecklar Bror Holm som är nöjd med att dessa ersättningar nu är kvar i avtalet.

– Vi är mycket nöjda med att arbetsgivarparten nu tydligt angett att arbetstidslagen gäller. Det är en skyddslagstiftning som behövs när många präster blir sjukskrivna på grund av utmattning och stress, konstaterar Bror Holm. Villkoren för våra övriga yrkesgrupper har inte försämrats då avtalet medger en möjlighet till verksamhetsanpassad arbetstid.

Ansluter till märket

– Avtalet är treårigt, varav ett halvår redan har förflutit, förklarar Vibeke Hammarström, kanslichef och tillika förhandlingschef på Kyrkans Akademikerförbund. Löneökningarna har i många fall redan förhandlatför 2017 då ju Avtal 16 har gällt och procentsatsen kunnat härledas från märket enligt den förhandlings- ordning som finns. För 2018 och 2019 följer löneökningarna industrins märke på 2, 0 % respektive 2,3 %.

 

Presskontakt

Roland Asplund 072-721 95 67

Bristen på präster förvärrar den redan ansträngda arbetsmiljön inom Svenska kyrkan. Fackförbundet Kyrkans Akademikerförbund har tidigare slagit larm om att Sveriges farligaste yrke finns i Svenska kyrkan; kvinnliga präster är de som har löpt den största risken att bli långtidssjukskrivna på grund av stress och utmattningssyndrom*. Läget har förvärrats av den allvarliga bristen på präster.                                        

Präster har en gedigen akademisk utbildning och bristen på präster har tidigare varit ett problem framförallt på glesbygden. Nu har svårigheterna att rekrytera präster blivit kännbar även på större tätorter. På vissa ställen i landet är bristen så allvarlig att var fjärde tjänst är vakant. Arbetsgivare söker nu efter präster att rekrytera i våra grannländer Norge och Finland. Konsekvensen av prästbristen är en ökad belastning på de kvarvarande kollegerna. Det råder också brist på de andra stora akademikergrupperna inom kyrkan; diakoner och församlingspedagoger.

Arbetsmiljön i fokus inför Avtal 17

Avtalsrörelsen för akademiker inom Svenska kyrkans område har nu startat. Fredagen den 13 januari överlämnade fackförbundet Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA, sina krav inför avtalsrörelsen 2017 till motparten Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kraven fokuserar på åtgärder för att minska risken för stress och utmattning.

 

Risken för att drabbas av psykisk ohälsa pga. stress och utmattning är 50 procent högre för präster än för övriga yrken. Och allra störst risk löper kvinnor som är präster. Det visar siffror som Kyrkans Akademikerförbund nu lyfter fram.

Kyrkans Akademikerförbunds egna undersökningar och Försäkringskassans socialförsäkringsrapport 2014:4 visar att risken för att drabbas av psykisk ohälsa är mycket stor för prästerna. Ja, till och med större än för alla andra yrken.

Bland kvinnorna är det tre yrken där anställda år 2012, hade högst risk för att påbörja ett sjukfall med psykisk diagnos i fallande ordning: präster, pastorer, och socialsekreterare. I topp ligger alltså de kvinnliga prästerna.

Gemensamt för de tre yrkeskategorierna är att det är mycket kontakt med andra människor och ofta finns ett krav på att vara tillgänglig utanför arbetstid.

– Ett viktigt krav som vi nu ställer på arbetsgivarna är att se till att arbetstagarna får rätt att dra en tydlig gräns mellan arbete och fritid, säger Bror Holm som är förbundsordförande för Kyrkans Akademikerförbund.

Bland männen är det i fallande ordning; speciallärare, sjuksköterskor och präster som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Här kommer prästerna på tredje plats. Sammantaget visar statistiken att präst är ett riskyrke.

Var femte diakon har under det senast året upplevt någon form av hot eller våld i sitt arbete. Var femte har också varit sjukskriven på grund av stress i mer är två veckor. Det visar en enkät om diakonernas arbetssituation som Kyrkans Akademikerförbund har låtit göra.

Som en följd av samhällets minskade resurser för människor med särskilda behov vänder sig allt fler till Svenska kyrkan. Det är äldre, sjuka, flyktingar och EU-Immigranter. På senare tid har också allt fler barnfamiljer sökt sig till kyrkan för att få hjälp. Där möter de oftast först en diakon som är beredd att lyssna och stödja.

Nu visar det sig att diakonerna utsätts för en mycket stor press och stress, ja till och med hot och våld.

I början på september 2013 gav Kyrkans Akademikerförbund i samarbete med Argument förlag, ut boken "Kyrkoherde och kvinna". I boken intervjuas 25 kvinnor om hur det är att vara chef i en tidigare mansdominerad värld. De 25 kyrkoherarna är pionjärer inom sitt område och berättar öppenhjärtligt om hur det varit. Slutsatsen man kan dra av boken är att Svenska kyrkan fortfarande domineras av ett manligt tänkesätt och manliga strukturer.

Se debattartikel till höger.

Telefon: 08 - 441 85 67
E-post: lennart.hakansson@kyrka.se

Senast ändrad 2017-12-02
Texter om stress, präst, Avtal
 
 
 
Kyrkans Akademikerförbund
Östermalmsgatan 68 A
114 50 Stockholm
Besök: Östermalmsgatan 68 F
 
Telefon: 08-441 85 60
Fax: 08-441 85 77
kansli@kyrka.se
Org.nr: 802002-7218